Ogólne warunki najmu KRUU

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejsze ogólne warunki najmu firmy KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Straße 5, 74177 Bad Friedrichshall, Niemcy (zwanej dalej Wynajmującym), obowiązują dla czynszu za przedmiot najmu wskazany w punkcie 1.5.

1.2 Obowiązują wyłącznie poniższe ogólne warunki najmu. Nie są uznawane odrębne lub odmienne warunki najmu Najemcy, chyba że wyraźnie Wynajmujący zgodził się na nie na piśmie lub w formie tekstowej bądź strony umowy uzgodniły inaczej.

1.3 Niniejsze ogólne warunki najmu obowiązują również względem przyszłych umów najmy między stronami umowy, w przypadku, gdy obie strony są przedsiębiorcami.Należy zaznaczyć, że aktualne ogólne warunki najmu przesyłane są na życzenie Najemcy.

1.4 Najemca jest konsumentem, o ile najem i usługi zamówione u Wynajmującego nie są przeznaczone w przeważającym stopniu na cele związane z działalnością handlową lub wykonywaniem wolnego zawodu. Z kolei przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna lub prawna lub spółka osobowa posiadająca osobowość prawną, która zawiera umowę w celach związanych z działalnością handlową lub wykonywaniem wolnego zawodu.

1.5 Wynajmujący wynajmuje następujący przedmiot najmu: Fotobox prezentowany na stronie internetowej Wynajmującego (przenośny automat fotograficzny), składający się z kamery lustrzanej, ekranu dotykowego, światła studyjnego i drukarki zdjęć. Dokładny opis przedmiotu najmu znajduje się na stronie internetowej Wynajmującego kruu.com.

1.6 Wynajmujący udostępnia Najemcy portal klienta: Na portalu klienta Najemca może wprowadzić adres dostawy, zapytać o termin dostawy i odbioru, określić wzory wydruków, przeglądać galerię zdjęć, która będzie dostępna kilka dni po odesłaniu przedmiotu najmu, rozszerzać przedmiot najmu o (ew. odpłatne) dodatkowe usługi i przeglądać faktury.

2. Sprawdzenie dostępności i zawarcie umowy

2.1 Przedmiot najmu opisany na stronie internetowej Wynajmującego nie stanowi wiążącej oferty ze strony Wynajmującego, lecz jest podstawą do złożenia przez Najemcę wiążącej oferty zawarcia umowy najmu.

2.2 Najemca musi przesłać do Wynajmującego zapytanie (formularz online) w sprawie dostępności przedmiotu najmu w oczekiwanym terminie. Najemca zostanie poinformowany przez Wynajmującego o dostępności w formie wiadomości e-mail.

2.3 W przypadku dostępności przedmiotu najmu w oczekiwanym terminie i po odpowiednim potwierdzeniu przez Wynajmującego następuje zarezerwowanie dla Najemcy przedmiotu najmu na okres trzech godzin od momentu przesłania potwierdzenia. W tym czasie Najemca może złożyć wiążącą ofertę zawarcia na oczekiwany okres umowy najmu wskazanego przedmiotu najmu. Rezerwacja zostaje anulowana po upływie tego czasu.

2.4 Najemca może złożyć wiążącą ofertę zawarcia umowy najmu naciskając na stronie internetowej Wynajmującego w procesie zamówienia występujący tam przycisk „Składam teraz odpłatne zamówienie“.

Do procesu zamówienia Najemca może przejść poprzez hiperłącze występujące w wysłanej przez Wynajmującego wiadomości e-mail, potwierdzającej rezerwację, lub poprzez kliknięcie przycisku „Dalej“ na stronie internetowej Wynajmującego, po sprawdzeniu dostępności przedmiotu najmu na portalu.

W ramach procesu zamówienia Najemca może w każdej chwili sprawdzić swoje dane i ew. wprowadzić zmiany, korzystając ze standardowych funkcji klawiatury i myszy. Przed kliknięciem przycisku „Składam teraz odpłatne zamówienie“ Najemca może sprawdzić, czy we wprowadzonych danych nie ma błędów, może skorygować dane i/lub je usunąć, a także całkowicie przerwać proces zamówienia.

Dopiero po kliknięciu przycisku „Składam teraz odpłatne zamówienie“ Najemca kończy proces zamawiania i tym samym składa Wynajmującemu ofertę zawarcia umowy najmu danego przedmiotu najmu.

2.5 Wynajmujący może przyjąć ofertę Najemcy,

  • przesyłając Najemcy, po otrzymaniu od niego oferty, w terminie 7 dni potwierdzenie zamówienia w formie tekstowej (faks lub wiadomość e-mail), przy czym w tym zakresie decydujący jest moment otrzymania potwierdzenia zamówienia przez Najemcę, lub
  • przekazując Najemcy przedmiot najmu, przy czym w tym zakresie decydujący jest moment otrzymania przedmiotu najmu przez Najemcę, lub wzywając Najemcę do uregulowania należności po złożeniu przez niego oferty zawarcia umowy najmu.

​Jeżeli Wynajmujący nie przyjmie oferty Najemcy w ciągu 7 dni, wówczas uznaje się, że oferta została odrzucona, co w konsekwencji zwalnia Najemcę ze złożonego przez niego oświadczenia woli. Umowa najmu dochodzi do skutku dopiero po akceptacji ze strony Wynajmującego.

2.6 Realizacja zamówienia i nawiązanie kontaktu odbywa się z reguły drogą elektroniczną i w automatycznym procesie realizacji zamówień. Najemca powinien upewnić się, czy podany przez niego adres e-mail jest odpowiedni do realizacji zamówienia tak, aby mógł otrzymywać wiadomości e-mail wysyłane pod ten adres przez Wynajmującego. W szczególności w przypadku korzystania z filtrów antyspamowych Najemca powinien upewnić się, czy będzie mógł odbierać wszystkie wiadomości e-mail przesyłane przez Wynajmującego lub osoby trzecie, którym powierzy on realizację zamówienia.

2.7 Najemcy przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy. Pouczenie o prawie do odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy są dostępne dla Najemcy na stronie internetowej Wynajmującego pod poniższym łączem: Pouczenie o odstąpieniu od umowy

2a. Zmiana usług po zawarciu umowy

2a.1 Po zawarciu umowy zgodnie z punktem 2, Najemca może w każdej chwili zamówić u Wynajmującego dodatkowe usługi lub specjalne oferty dodatkowe (dalej: upgrade). Punkt 2 stosuje się odpowiednio do zawarcia umowy na takie ulepszenia.

2a.2 Jeżeli po zawarciu umowy zgodnie z punktem 2 Najemca chce zrezygnować z części zarezerwowanej usługi (dalej: downgrade), to jest to możliwe tylko za zgodą Wynajmującego. Udzielenie takiej zgody zależy wyłącznie od uznania Wynajmującego. Najemca nie jest uprawniony do obniżenia klasy. Do odstąpienia od całej umowy stosuje się punkt 11.

3. Rozpoczęcie i zakończenie okresu najmu – użytkowanie w czasie najmu

​​3.1 Okres najmu rozpoczyna się z chwilą przekazania Najemcy przedmiotu najmu. Okres najmu upływa z chwilą przekazania przez Najemcę przedmiotu najmu firmie transportowej wskazanej przez Wynajmującego, w terminie wskazanym wcześniej Wynajmującemu, w dniu roboczym następującym po tymże (zarezerwowanym i zgłoszonym) terminie, bez konieczności złożenia wypowiedzenia.

3.2 Najemca posiada wyłączne prawo do korzystania z przedmiotu najmu w terminie wskazanym wcześniej (zarezerwowanym i zgłoszonym) Wynajmującemu.​

3.3 W razie braku ustaleń co do okresu najmu, każda ze stron umowy może wypowiedzieć stosunek najmu zgodnie z przepisami prawa, składając wypowiedzenie z zachowaniem zwyczajnego okresu wypowiedzenia.

3.4 Każda strona umowy ma prawo do wypowiedzenia stosunku najmu w trybie natychmiastowym z ważnego powodu.

3.5 Każde wypowiedzenie wymaga formy pisemnej.

3.6 Dalsze korzystanie przez Najemcę z przedmiotu najmu po upływie ustalonego okresu najmu nie oznacza przedłużenia stosunku umownego. § 545 fed. kodeksu cywilnego (BGB) ma zastosowania.

4. Płatność czynszu – sposoby zapłaty – brak kaucji

4.1 W okresie najmu Najemca jest zobowiązany do płacenia czynszu. Czynsz widnieje w zamówieniu Najemcy. Podany czynsz jest ceną całkowitą brutto, zawierającą podatek VAT. Ewentualnie powstałe koszty dostawy i wysyłki podawane są osobno.

Najemca zobowiązany jest do zapłacenia czynszu najpóźniej do siódmego dnia po przyjęciu oferty przez Wynajmującego (punkt 2.5).

4.2 Możliwości uregulowania należności przedstawiane są Najemcy w procesie zamówienia na stronie internetowej Wynajmującego. Możliwości uregulowania należności i inne wskazówki praz informacje w tym zakresie Najemca może sprawdzić na stronie internetowej Wynajmującego, w zakładce Wskazówki dotyczące płatności/sposoby zapłaty, pod poniższym łączem: Płatność

4.3 Adaptacje i/lub zmiany w przedmiocie najmu, wprowadzone na życzenie Najemcy, rozliczane będą osobno, chyba że należą one do zakresu konserwacji lub napraw przedmiotu najmu lub są niezbędne do zapewnienia użytkowania zgodnego z umową. Za dodatkową opłatą Najemca może zamówić/ zarezerwować dodatkowe opcje online.

4.4 Najemca nie jest zobowiązany do świadczenia zabezpieczenia przedmiotu najmu/ kaucji.

5. Prawa i obowiązki Najemcy (zwrot – koszty – podnajem – użytkowanie itp.)

5.1 Najemca zobowiązuje się do odbioru przedmiotu najmu zgodnie z umową pod wskazanym przez niego adresem (patrz tutaj również punkt 7.2) i do zwrotu przedmiotu najmu pierwszego dnia roboczego następującego po terminie wskazanym wcześniej przez Najemcę (koniec okresu najmu).

Jeżeli strony nie ustaliły inaczej, zwrot następuje w momencie przekazania przez Najemcę przedmiotu najmu firmie transportowej wskazanej przez Wynajmującego w celu bezpłatnego dla Najemcy odesłania przedmiotu najmu Wynajmującemu, w punkcie przyjmowania paczek firmy transportowej. Na podstawie podanego przez Najemcę adresu dostawy Wynajmujący poinformuje Najemcę w odpowiednim czasie, do którego pobliskiego punktu przyjmowania paczek firmy transportowej Najemca może przekazać przedmiot najmu w celu jego odesłania. Taką informację Najemca otrzyma drogą smsową lub elektroniczną lub za pośrednictwem portalu klienta Najemcy na stronie internetowej Wynajmującego. Najemca może podjąć decyzję, czy chce wybrać wskazany czy też inny punkt przyjmowania paczek firmy transportowej. Najemca jest jedynie zobowiązany do skorzystania przy odsyłaniu do Wynajmującego przedmiotu najmu z firmy transportowej wskazanej przez Wynajmującego.

5.2 Najemca jest uprawniony do samodzielnego odbioru przedmiotu najmu od Wynajmującego.

5.3 Jeżeli firma transportowa autoryzowana przez Wynajmującego nie przekaże przedmiotu najmu wysłanego na adres dostawy wskazany przez Najemcę pod tym adresem Najemcy lub osobie trzeciej upoważnionej przez Najemcę do odbioru przesyłki z powodu braku możliwości doręczenia i przekaże przedmiot najmu z powrotem do Wynajmującego, Najemca w dalszym ciągu będzie zobowiązany do zapłaty ustalonego czynszu. Koszty ponownego doręczenia ponosi Najemca.

Powyższy zapis nie obowiązuje, jeżeli Najemca skutecznie skorzystał ze swojego prawa do odstąpienia od umowy i/lub jeżeli brak możliwości doręczenia nie nastąpił z jego winy i/lub jeśli występowały tymczasowe utrudnienia w przyjęciu oferowanego świadczenia, chyba Wynajmujący z odpowiednim wyprzedzeniem złożył wypowiedzenie realizacji świadczenia.

5.4 Przedmiot najmu może być użytkowany wyłącznie przez Najemcę. Najemca nie może przekazywać przedmiotu najmu w użytkowanie (użycie) osobom trzecim, chyba że otrzyma wcześniej od Wynajmującego zgodę na piśmie lub w formie tekstowej.

Już w tym momencie Wynajmujący wyraża zgodę na zgodne z umową korzystanie z przedmiotu najmu przez gości ewentualnej imprezy, z okazji której Najemca wynajął przedmiot najmu.

5.5 Najemca będący przedsiębiorcą może wynajmować przedmiot najmu podnajemcom, a Wynajmujący wyraża już teraz zgodę na taki podnajem. W przypadku podnajmu Najemca jest zobowiązany po swojej stronie do wyboru opcji podnajmu z naliczeniem podatku obrotowego, a ponadto do nałożenia na podnajemców zobowiązań wskazanych w punkcie 5 niniejszych ogólnych warunków najmu w treści umowy podnajmu w taki sposób, aby również Wynajmujący mógł dochodzić bezpośrednich swoich praw od podnajemcy w oparciu o umowę zawartą między Najemcą a podnajemcą (umowa z uprawnieniami dla osób trzecich). Najemca w sposób nieograniczony odpowiada przed Wynajmującym za przestrzeganie tych zobowiązań przez podnajemców.

W razie zawinionego niezgodnego z umową użytkowania przedmiotu najmu przez podnajemcę Wynajmujący może odwołać swoją zgodę na podnajem w trybie natychmiastowym i żądać natychmiastowego wypowiedzenia stosunku podnajmu. Jeżeli to nie nastąpi po odpowiednim wezwaniu Wynajmującego lub jeśli Najemca powierzy bezprawnie przedmiot najmu podnajemcy lub innej osobie trzeciej, wówczas Wynajmujący może wypowiedzieć niniejszą umowę w trybie natychmiastowym; w takim przypadku niniejszym Najemca upoważnia Wynajmującego do wypowiedzenia również stosunku podnajmu. Dalsze roszczenia odszkodowawcze Wynajmującego pozostają nienaruszone.

5.6 Najemca jest zobowiązany do użytkowania przedmiotu najmu zgodnie z przeznaczeniem, do przestrzegania instrukcji obsługi oraz postępowania z przedmiotem najmu w sposób ostrożny, prawidłowy, z zachowaniem należytej dbałości. Najemca winien chronić przedmiot najmu przed szkodliwymi, czyli takimi czynnikami atmosferycznymi, które mogą doprowadzić do uszkodzenia przedmiotu
najmu.

5.7 Najemca będzie postępował zgodnie z instrukcjami Wynajmującego dotyczącymi konserwacji, pielęgnacji i użytkowania w możliwym i wykonalnym dla niego zakresie.

5.8 Nie wolno usuwać i zmieniać oznakowań na przedmiocie najmu, zwłaszcza tabliczek, numerów i napisów, lub doprowadzać do braku możliwości ich identyfikacji.

5.9 Najemca jest zobowiązany w szczególności do następującego, prawidłowego użytkowania przedmiotu najmu:

  • Przedmiot najmu należy użytkować wyłącznie w pomieszczeniach, namiotach i obiektach chronionych przed wiatrem i czynnikami pogodowymi, lub w podobnych pomieszczeniach lub schronieniach. Do obowiązków Najemcy należy ochrona przedmiotu najmu przed szkodliwymi warunkami pogodowymi i atmosferycznymi.
  • Nie wolno wystawiać przedmiotu najmu na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Zakaz ten wynika w szczególności z faktu, że w takim przypadku nie będzie można zapewnić maksymalnej temperatury roboczej urządzenia wynoszącej 40°C. Naruszenie przez Najemcę tego zobowiązania grozi uszkodzeniem przedmiotu najmu i/lub jego niesprawnością.
  • Najemca jest zobowiązany do zapewnienia odpowiedniej temperatury roboczej przedmiotu najmu, w szczególności drukarki, w zakresie od co najmniej 10°C do maksymalnie 40°C. Również zbyt niskie temperatury grożą uszkodzeniem przedmiotu najmu i/lub jego niesprawnością.
  • Najemca musi zapewnić wilgotność powietrza w otoczeniu przedmiotu najmu w zakresie od 30% do 80%. Inne warunki grożą uszkodzeniem przedmiotu najmu i/lub jego niesprawnością.

5.10 Najemca i/lub osoba trzecia, korzystająca z przedmiotu najmu za zgodą Wynajmującego, musi zapoznać się z załączoną instrukcją obsługi i innymi instrukcjami przekazanymi przez Wynajmującego, dotyczącymi korzystania z przedmiotu najmu, oraz postępować zgodnie z tymi instrukcjami. Najemca zadba o odpowiednie poinformowanie wskazanych wyżej osób trzecich.

5.11 W razie występowania wad w przedmiocie najmu w momencie jego powierzenia Najemcy, które uniemożliwiają jego użytkowanie zgodne z umową, lub jeśli w okresie najmu powstaną takie wady, wówczas Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego zgłoszenia wad Wynajmującemu.

5.12 W takim przypadku Najemca natychmiast zaniecha dalszego użytkowania przedmiotu najmu i będzie również zobowiązany do natychmiastowego wyłączenia przedmiotu najmu z eksploatacji, jeżeli stwierdzi, że przedmiot najmu lub jego poszczególne podzespoły nie działają lub nie reagują prawidłowo. W razie wątpliwości Najemca winien skontaktować się niezwłocznie z Wynajmującym w celu dokonania uzgodnień lub uzyskania instrukcji.

5.13 Najemca zobowiązuje się do niedokonywania zmian w przedmiocie najmu i jego podzespołach lub dezaktywacji funkcji mających istotne znaczenia dla bezpieczeństwa. Zmiany i przebudowa przedmiotu najmu przez Najemcę wymagają wcześniejszej zgody Wynajmującego udzielonej na piśmie lub w formie tekstowej. Dotyczy to w szczególności przebudowy lub integracji oraz połączenia przedmiotu najmu z innymi przedmiotami. W razie zwrotu przedmiotu najmu, na żądanie Wynajmującego Najemca doprowadzi przedmiot najmu do stanu pierwotnego.

5.14 Najemca nie jest zobowiązany do zwrotu papierowych akcesoriów Photobooth.

5.15 Najemca nie jest uprawniony do utylizacji pierwotnego opakowania przedmiotu najmu. Wynika to z faktu, że właściwości opakowania zostały dostosowane do przedmiotu najmu, w szczególności właściwości amortyzacji i związane z dokładnym dopasowaniem. Dzięki temu przedmiot umowy jest chroniony przed wstrząsami, np. w razie upadku podczas transportu.

Najemca jest zobowiązany do użycia udostępnionego przez Wynajmującego opakowania lub innego równoważnego opakowania w razie zwrotu przedmiotu najmu, a także do bezpiecznego zapakowania przedmiotu najmu przed zwrotem. Najemca musi zawsze zabezpieczyć przedmiot najmu przed przewidywalnymi szkodami transportowymi. W razie wątpliwości Najemca winien skontaktować się niezwłocznie i przed zwrotem z Wynajmującym w celu dokonania uzgodnień lub uzyskania instrukcji.

6. Kara umowna w przypadku nieterminowego zwrotu przedmiotu najmu (zwłoka)

6.1 W razie nieterminowego zwrotu Wynajmujący może skorzystać z praw przysługujących mu mocą ustawy.

6.2 Nie naruszając postanowień punktu 6.1 Wynajmujący jest uprawniony do tego, aby w razie zawinionego przez Najemcę nieterminowego zwrotu po wcześniejszym upomnieniu przesłanym do Najemcy na piśmie lub w formie tekstowej (np. faksem lub drogą elektroniczną) za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia zwrotu w rozumieniu postanowień punktu 5.1 naliczyć karę umowną w wysokości 25 EUR za każdy dzień zwłoki. Karę umowną należy rozliczyć z należnym od Najemcy odszkodowaniem z tytułu zwłoki.

7. Prawa i obowiązki Wynajmującego (przekazanie do użytkowania - dostawa itp.)

7.1 Wynajmujący zobowiązuje się do przekazania Najemcy przedmiotu najmu na uzgodniony okres najmu za uzgodnionym wynagrodzeniem. Powierzenie przedmiotu najmu odbywa się wyłącznie poprzez przesłanie go na adres dostawy wskazany przez Najemcę.

7.2 Wynajmujący dostarczy przedmiot najmu najpóźniej w dniu roboczym poprzedzającym wskazany wcześniej i uzgodniony termin na adres dostawy podany przez Najemcę. Wynajmujący poinformuje Najemcę o terminie dostawy na portalu klienta Najemcy lub drogą elektroniczną z podaniem tzw. łącza Tracking Link do śledzenia przesyłki.

7.3 W celu prawidłowego montażu i demontażu przedmiotu najmu Wynajmujący przekaże Najemcy szczegółową instrukcję. W zwykłych godzinach otwarcia i pracy biura – podanych na stronie internetowej Wynajmującego – Wynajmujący lub jego pracownik może udzielić odpowiedzi na ewentualne podane związane z prawidłowym montażem i demontażem urządzenia. W powyższym celu oraz w razie pytań związanych z inymi technicznymi zagadnieniami, po zawarciu umowy Najemca otrzyma numer telefonu infolinii.

7.4 Koszty przesyłki ponosi Wynajmujący za wyjątkiem przypadku, o którym mowa w punkcie 5.3

8. Kompensata i zatrzymanie płatności

8.1 Najemca może skompensować należność, wynikającą z § 536 a, § 539 BGB, z tytułu odszkodowania i poniesionych kosztów na skutek wady przedmiotu najmu lub roszczenia o zwrot nadwyżki czynszu z należnością z tytułu czynszu, lub może skorzystać z prawa zatrzymania płatności, jeżeli poinformuje o tym Wynajmującego w formie tekstowej z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem przed terminem zapadalności czynszu. W przypadku prawa do obniżenia czynszu Najemca może bez ograniczeń dokonać kompensaty z należnościami wzajemnymi lub skorzystać z prawa do zatrzymania płatności.

8.2 W pozostałych przypadkach Najemca może dokonać kompensaty tylko wtedy, kiedy jego należność wzajemna została uznana za bezsporną lub zatwierdzono ją prawomocnym orzeczeniem. Nie naruszając postanowień punktu 8.1 Najemca może skorzystać z prawa do zatrzymania płatności tylko z tytułu występujących należności wzajemnych dotyczących stosunku najmu.

8.3 Prawo do odmowy świadczenia zgodnie z § 320 BGB pozostaje nienaruszone.

9. Szczególne obowiązki Najemcy w razie wypadków, kradzieży, przypadków uszkodzenia itp

9.1 W razie wypadku z udziałem osób trzecich, w szczególności z wystąpieniem szkód osobowych, lub w razie kradzieży przedmiotu najmu Najemca winien niezwłocznie zawiadomić policję i dokonać stosownego zgłoszenia.

9.2 W razie jakiegokolwiek uszkodzenia lub kradzieży lub innej utraty przedmiotu najmu w okresie najmu, Najemca jest zobowiązany do niezwłocznego przedstawienia Wynajmującemu na piśmie lub w formie tekstowej wszystkich znanych jemu szczegółowych okoliczności zdarzenia, które doprowadziło do uszkodzenia, kradzieży lub innej utraty.

9.3 Najemca winien podjąć wszelkie możliwe działania, które są zalecane i wymagane do wyjaśnienia zdarzenia szkodowego (lub kradzieży lub innej utraty).

9.4 W razie zdarzenia szkodowego Najemca zobowiązuje się zadbać o to, aby podjęto wszelkie czynności wymaganego do ograniczenia szkody i zabezpieczenia materiału dowodowego.

9.5 W razie zdarzenia szkodowego Najemca jest zobowiązany do wspierania Wynajmującego i ubezpieczyciela oraz przekazania informacji, które są wymagane do wyjaśnienia zdarzenia szkodowego lub ustalenia zakresu szkody.

10. Odpowiedzialność Wynajmującego

10.1 Wyklucza się niezależną od zawinienia odpowiedzialność Wynajmującego za początkowe wady przedmiotu najmu.

10.2 Wyklucza się dochodzenie roszczeń odszkodowawczych przez Najemcę. Wyłączone są z tego roszczenia odszkodowawcze Najemcy z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia lub wynikające z naruszenia istotnych obowiązków umownych (obowiązków kardynalnych) oraz odpowiedzialność za inne szkody wynikające z naruszenia zobowiązań umownych na skutek działania umyślnego lub rażącego niedbalstwa Wynajmującego, jego przedstawicieli ustawowych lub osób działających w jego imieniu. Istotne obowiązki umowne to takie, których spełnienie jest niezbędne do wypełnienia celu umowy.

10.3 W razie naruszenia istotnych obowiązków umownych Wynajmujący ponosi odpowiedzialność jedynie za typowe dla umowy, przewidywalne szkody, jeżeli nastąpiły w wyniku zwykłego niedbalstwa, za wyjątkiem roszczeń odszkodowawczych Najemcy z tytułu utraty życia, uszkodzenia ciała lub utraty zdrowia.

10.4 Ograniczenia, o których mowa w punkcie 10.1 i punkcie 10.2, obowiązują również na korzyść przedstawicieli ustawowych i osób działających w imieniu Wynajmującego, jeżeli dochodzenie roszczeń odbywa się bezpośrednio względem nich.

10.5 Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w punkcie 10.1 i punkcie 10.2, nie obowiązują wtedy, gdy Wynajmujący podstępnie zataił fakt występowania wady lub gwarantował określone właściwości przedmiotu najmu. To samo dotyczy przypadku, gdy Wynajmujący i Najemca powzięli porozumienie w zakresie właściwości przedmiotu najmu.

11. Anulowanie

11.1 Jeżeli Najemca domaga się anulowania umowy, pobiera się następujące opłaty anulacyjne:

  • Anulowanie do 28. dnia przed zarezerwowanym i potwierdzonym terminem: 10% ceny najmu brutto;
  • Anulowanie od 27. do 15. dnia przed zarezerwowanym i potwierdzonym terminem: 50% ceny najmu brutto;
  • Anulowanie od 14. do 7. dnia przed zarezerwowanym i potwierdzonym terminem: 80% ceny najmu brutto.

Począwszy od 6. dnia przed zarezerwowanym i potwierdzonym terminem Najemcy nie przysługuje prawo do anulowania.

11.2 Najemca może udowodnić, że nie wystąpiła szkoda lub wystąpiła szkoda o niższej wartości, Wynajmujący może udowodnić, że wystąpiła szkoda o wyższej wartości.

11.3 Regulacje wynikające z punktu 11.1 i 11.2 nie obowiązują, jeżeli Najemca skutecznie skorzysta z prawa odstąpienia o umowy.

11.4 Wynajmujący przyznaje Najemcy prawo do przesunięcia zarezerwowanego i potwierdzonego terminu zamiast anulowania go. Jeżeli Najemca skorzysta z tego prawa i po przesunięciu anuluje zarezerwowany i potwierdzony nowy termin, niezależnie od tego, czy nowy termin został już określony, czy jeszcze nie, wówczas, wbrew zapisowi zawartemu w pkt. 11.1., należy uiścić opłatę za anulowanie w wysokości 90% ceny najmu brutto.

11.5. Jeżeli Najemca anuluje rezerwację, Wynajmujący zwraca Najemcy cenę najmu po potrąceniu opłaty za anulowanie, wyłącznie w postaci voucherów.

12. Najemca reprezentowany przez większą liczbę osób

12.1 Jeżeli Najemcą jest większa liczba osób, wówczas są oni odpowiedzialni za wszystkie zobowiązania wynikające ze stosunku najmu na zasadzie solidarnego stosunku zobowiązaniowego.

12.2 Oświadczenia woli, których skuteczność dotyczy poszczególnych Najemców, muszą składać lub winny być składane przed wszystkimi Najemcami. Najemcy upoważniają się jednakże, z zastrzeżeniem odwołania w formie pisemnej lub tekstowej, tymczasowo wzajemnie do przyjmowania lub składania takich oświadczeń woli. Takie pełnomocnictwo dotyczy również przyjmowania wypowiedzenia, jednakże nie dotyczy składania wypowiedzenia lub zawarcia umowy dotyczącej zniesienia stosunku najmu. Wycofanie pełnomocnictwa staje się skuteczne dopiero z chwilą otrzymania przez Wynajmującego.

13. Polityka prywatności

Administratorem danych w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych i innych krajowych przepisów o ochronie danych obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz w rozumieniu innych przepisów o ochronie danych osobowych jest: KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Straße 5, 74177 Bad Friedrichshall, Niemcy, tel.: 42 227 20 51, e-mail: support-pl@kruu.com, Internet: kruu.com

Z polityką prywatności KRUU GmbH Najemca może zapoznać się pod poniższym łączem: Ochrona danych osobowych

14. Informacje dotyczące rozwiązywania kwestii spornych online

Komisja Europejska udostępniła w Internecie platformę do rozwiązywania sporów online (tzw. „Platforma OS”) Platforma OS ma stanowić pierwszy krok w ramach pozasądowego rozstrzygania sporów wynikających ze zobowiązań umownych, jakie powstały po zawarciu internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług. Platforma OS jest dostępna pod następującym łączem: http://ec.europa.eu/consumers/odr

KRUU GmbH nie bierze udziału w alternatywnych procedurach rozwiązywania sporów.

15. Postanowienia końcowe, prawo właściwe, jurysdykcja

15.1 Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej. Zniesienie rygoru zachowania tej formy również wymaga formy pisemnej. Pierwszeństwo – również ustnych – porozumień indywidualnych zgodnie z § 305b BGB pozostaje nienaruszone.

15.2 Jeśli Najemca jest indywidualnym przedsiębiorcą, osobą prawną prawa publicznego lub wyodrębnionym majątkiem publiczno-prawnym, sądem właściwym miejscowo do rozwiązywania wszelkich sporów wynikających z niniejszego stosunku umownego jest sąd właściwy dla siedziby firmy Wynajmującego w 74177 Bad Friedrichshall.

15.3 Obowiązującym prawem jest prawo Republiki Federalnej Niemiec. Przepisy ustawowe dotyczące ograniczenia wyboru prawa i możliwości zastosowania przepisów bezwzględnie obowiązujących, w szczególności państwa, w którym konsument ma swoje stałe miejsce pobytu, pozostają nienaruszone.

15.4 Wynajmujący jest dostępny od poniedziałku do piątku między 9.00 a 18.00 pod numerem telefonu: 42 227 20 51 lub adresem e-mail: support-pl@kruu.com.

15.5 Siedziba KRUU GmbH mieści się pod adresem: Bergrat-Bilfinger-Straße 5 in 74177 Bad Friedrichshall, Niemcy. Firma wpisana jest do rejestru handlowego prowadzonego przez sąd rejestrowy, Sąd Rejonowy w Stuttgarcie, pod numerem HRB 743715.