Deelnemingsvoorwaarden voor de wedstrijd „Geldverloting“

De KRUU GmbH (“KRUU”), Salinenstraße 23, 74177 Bad Friedrichshall, Duitsland, biedt de prijsvraag „Geldverloting“ aan in de periode van 01-01-2024 tot 30-06-2024 (“Speelperiode”).

De volgende prijzen zijn te winnen:

  • 1 x Geldprijs (hoofdprijs) ter waarde van € 1.500
  • 1 x Materiaalprijs - CANON Selphy fotoprinter

Winnaars worden geloot om één van elk van de gepresenteerde prijzen te winnen. De prijzen zijn: 1 x Geldprijs (hoofdprijs) ter waarde van € 1.500, 1 x Materiaalprijs - CANON Selphy fotoprinter.

De sluitingsdatum is 30-06-2024.

Voor deelname gelden de volgende voorwaarden

1. Toepassingsgebied:

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de wedstrijd „Geldverloting“ van KRUU GmbH, die naar deze voorwaarden verwijst.

2. Om in aanmerking te komen geldt het volgende

a) Gebruikers van de KRUU Wedding Location Finder die daar hun eigen locatiebeoordeling publiceren komen in aanmerking voor deelname. Personen ouder dan 18 jaar komen in aanmerking voor deelname. Jongeren moeten voor deelname de schriftelijke toestemming van hun wettelijke voogd hebben en deze op verzoek aan KRUU GmbH overhandigen.

b) Voorwaarde voor deelname aan de wedstrijd is dat alle persoonlijke gegevens juist zijn. Onjuiste persoonsgegevens leiden tot onmiddellijke, automatische uitsluiting van deelname; dit geldt in het bijzonder voor onjuiste gegevens over de meerderjarigheid.

c) Werknemers van KRUU GmbH en alle met haar verbonden ondernemingen (in de zin van § 15 van de Duitse wet op de aandelenvennootschappen) alsmede familieleden van werknemers zijn uitgesloten van deelname. Dit geldt ook voor andere personen die met de uitvoering van de wedstrijd zijn belast.

d) Bij overtreding van deze deelnamevoorwaarden behoudt KRUU GmbH zich het recht voor personen van de wedstrijd uit te sluiten.

e) Ook personen die ongeoorloofde hulpmiddelen gebruiken of anderszins door manipulatie voordelen verkrijgen, worden uitgesloten. In dergelijke gevallen kunnen prijzen ook achteraf worden ingetrokken en teruggevorderd.

3. De deelname verloopt in de volgende stappen

a) KRUU zal geregistreerde kopers van KRUU producten per e-mail aanschrijven en hen informeren over de mogelijkheid deel te nemen aan de prijsvraag door hun eigen, zelf gepubliceerde locatiebeoordeling in de KRUU Wedding Location Finder in te sturen. Daarnaast is deelname mogelijk voor degenen die gerechtigd zijn deel te nemen in het kader van het creëren van een eigen, zelf gepubliceerde locatiebeoordeling in de KRUU Wedding Location Finder (“Publishers”). Daarnaast is deelname ook mogelijk voor andere personen (“Gebruikers”) die een locatiebeoordeling publiceren in de KRUU Trouwlocatiezoeker.

b) Elke geregistreerde koper, uitgever of gebruiker (“Deelnemer”) moet een deelname masker invullen na het indienen van de beoordeling om deel te nemen. Om deel te nemen is het noodzakelijk dat hij/zij deze deelnamevoorwaarden voor de wedstrijd „Geldverloting“ accepteert door op het betreffende vakje te klikken.

c) Na voltooiing van deze inschrijving wordt de betreffende potentiële deelnemer deelnemer. KRUU zal de deelnemer opnemen in de loterijpot.

d) Tenslotte verschijnt bij KRUU een masker met de vraag of en zo ja naar welke algemeen nut beogende instelling de gebruiker wil dat KRUU GmbH een donatie van € 1,00 in zijn/haar naam overmaakt. De keuze van de liefdadigheidsinstellingen is aan KRUU GmbH. In het geval dat een vakje wordt aangevinkt dat voorziet in een donatie, zal KRUU GmbH registreren dat een deelnemer wiens naam niet is geregistreerd het betreffende vakje heeft aangevinkt en de donatie binnen de genoemde termijn uitvoeren. In geval van weigering zal KRUU GmbH registreren dat een deelnemer de donatieoptie heeft geweigerd.

e) Op het aangegeven tijdstip verricht KRUU de willekeurige trekking. KRUU gebruikt een random number generator met de bekende eigenschap van “Mersenne Twister” om een getal tussen 0 en het “Number of Ratings” -1 te genereren. Het gegenereerde getal is de index van de winnende score in de matrix. De digitale loterijpot wordt aldus gemengd en de winnaar (wij gebruiken een generieke man, zie BGH VI ZR 143/17) wordt vervolgens getrokken door iemand die daarmee onder getuige is belast. KRUU zal ervoor zorgen dat alle deelnemers dezelfde kansen hebben om te winnen. De winnaars van de prijzen worden getrokken in de volgorde waarin de prijzen hierboven zijn vermeld. Indien achteraf blijkt dat een trekking is gewonnen door een persoon die niet voor deelname in aanmerking kwam (zie punt 2), wordt de betreffende trekking herhaald en wordt een vervangende winnaar getrokken.

f) Na de trekking worden de persoonsgegevens van de verliezers binnen de wettelijk voorgeschreven termijn gewist. Met de winnaars wordt contact opgenomen en hun persoonsgegevens worden binnen de wettelijk voorgeschreven termijn na het winnen van de prijs gewist.

4. Voor de implementatie en uitvoering, bekendmaking van de winnaars op het internet

a) KRUU GmbH is verantwoordelijk voor de uitvoering van de wedstrijd en de selectie van de prijzen.

b) De wijze van levering van de prijzen wordt door KRUU GmbH naar eigen goeddunken bepaald. Als het niet mogelijk is om de prijs te leveren of als dit onder redelijke omstandigheden niet mogelijk is, ontvangen de winnaars een prijsvervanger van dezelfde waarde als de prijs; KRUU GmbH is vrij in de keuze van de vorm van de waardevervanger.

c) De winnaars worden door KRUU GmbH schriftelijk of in tekstvorm op de hoogte gebracht. De winnaar gaat uitdrukkelijk akkoord met deze vorm van contact. KRUU GmbH heeft het recht om de gegevens van de winnaar door te geven om de levering van de prijs mogelijk te maken.

d) Bij deze wedstrijd is slechts één prijs per deelnemer mogelijk.

e) Contante betaling van de prijzen is niet mogelijk. Winnende claims zijn niet overdraagbaar aan andere personen.

f) Klachten moeten schriftelijk worden ingediend bij KRUU GmbH, Salinenstraße 23, 74177 Bad Friedrichshall, binnen 14 dagen nadat de reden van de klacht bekend is geworden. Telefonische of te laat ingediende klachten worden niet in behandeling genomen.

5. Voortijdige beëindiging van de wedstrijd

a) KRUU GmbH behoudt zich het recht voor de wedstrijd te allen tijde zonder aankondiging te annuleren of te beëindigen. KRUU GmbH zal met name van deze mogelijkheid gebruik maken als het om technische redenen (bijv. virussen in het computersysteem, manipulatie of fouten in de hardware en/of software) of om juridische redenen niet mogelijk is om een goed verloop van de wedstrijd te garanderen.

b) Voor zover een beëindiging in overeenstemming met punt a) hierboven is veroorzaakt door het gedrag van een deelnemer, kan KRUU GmbH van deze persoon vergoeding van de geleden schade eisen. Dit geldt niet in geval van beëindiging buiten de schuld van de deelnemer om.

6. Aansprakelijkheid, bekendmaking van winnaars zonder garantie

a) KRUU GmbH voldoet aan alle aanspraken op winsten bij de verzending of overhandiging van de betreffende prijs (als dat eerder gebeurt) en is daarmee ontslagen van alle verplichtingen om de betreffende verschuldigde winsten te verstrekken. Voor gebreken in eigendom en/of kwaliteit van de prijzen wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

b) Claims met betrekking tot de gewonnen prijzen moeten rechtstreeks worden gericht aan KRUU GmbH, Salinenstraße 23, 74177 Bad Friedrichshall.

c) De bekendmaking van de winnaars geschiedt zonder garantie.

d) KRUU GmbH is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door fouten, vertragingen of onderbrekingen in de overdracht, fouten in technische apparatuur en diensten, onjuiste inhoud, verlies of verwijdering van gegevens, virussen of op enige andere wijze tijdens de deelname aan wedstrijden, tenzij dergelijke schade opzettelijk of door grove nalatigheid van KRUU GmbH (haar organen, werknemers of plaatsvervangende agenten) is veroorzaakt.

e) Er is geen aansprakelijkheid ten gunste van personen die op grond van § 3 zijn uitgesloten.

7. Diversen, wijziging van deelnamevoorwaarden naar eigen goeddunken, herroeping

a) De toestemming voor het gebruik van gegevens voor marktonderzoek, marketing- en reclamedoeleinden kan te allen tijde worden herroepen, met name door een e-mail te sturen naar marketing@kruu.com.

b) Rechtsmiddelen zijn uitgesloten.

c) Op deze deelnamevoorwaarden en de gehele rechtsverhouding tussen de deelnemers en KRUU GmbH is uitsluitend het recht van de Bondsrepubliek Duitsland van toepassing. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken is uitgesloten.

d) Indien afzonderlijke bepalingen van de deelnamevoorwaarden ongeldig zijn of worden, blijft de geldigheid van de overige deelnamevoorwaarden onaangetast.

e) Deze deelnamevoorwaarden kunnen te allen tijde door KRUU GmbH naar eigen goeddunken worden gewijzigd zonder afzonderlijke kennisgeving.