Generelle udlejningsbetingelser for KRUU

1. Generelt

1.1 De følgende generelle lejebetingelser for KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Straße 5, 74177 Bad Friedrichshall, Tyskland (i det følgende benævnt som Udlejeren), finder anvendelse ved leje af udlejningsejendommen defineret i afsnit 1.5.

1.2 Kun de følgende generelle lejebetingelser finder anvendelse. Lejebetingelser for lejeren, der er i strid med eller afviger fra disse lejebetingelser, bliver ikke anerkendt, medmindre Udlejeren udtrykkeligt accepterer deres gyldighed skriftligt eller de kontraherende parter aftaler andet.

1.3 Hvis begge kontraherende parter er entreprenører, gælder disse generelle lejebetingelser også for fremtidige lejeaftaler mellem dem. Det fastsættes, at de gyldige generelle lejebetingelser fremsendes på Lejerens anmodning.

1.4 Lejeren er en forbruger, i det omfang lejemålets hensigt og Udlejerens bestilte ydelser ikke primært kan tilskrives hans kommercielle eller uafhængige faglige aktiviteter. En entreprenør er dog enhver fysisk eller juridisk person eller et partnerskab med juridisk kapacitet, der udøver sin kommercielle eller uafhængige faglige aktivitet ved indgåelse af kontrakten.

1.5 Udlejeren udlejer følgende genstandr: En fotoboks vist på Udlejerens hjemmeside (en mobil fotoboks) bestående af et spejlreflekskamera, en berøringsskærm, et studielys og en fotoprinter. En mere detaljeret beskrivelse af lejemålets genstand kan findes på Udlejerens hjemmeside på kruu.com.

1.6 Udlejeren giver Lejeren adgang til en kundeportal: I kundeportalen kan Lejeren specificere leveringsadresse, anmode om leverings- og afhentningsdato, definere udformning af udskrifter, se billedgalleriet, som vil være tilgængelig kort tid efter tilbageleveringen af lejemålets genstand og forlænge lejen med yderligere tjenester (eventuelt mod betaling) og se fakturaen.

2. Disponibilitetstjek og indgåelse af kontrakten

2.1 Udlejningens genstand, der er beskrevet på Udlejerens hjemmeside, udgør ikke bindende tilbud fra Udlejerens side, men er som en opfordring til at forhandle, for Lejeren til at indgå et kontraktligt bindende tilbud.

2.2 Lejeren skal forespørge om disponibilitet af lejemålets genstand på den ønskede dato ved anmodning (online-form) til Udlejeren. Udlejeren vil informere Lejeren om disponibiliteten via e-mail.

2.3 Hvis lejemålets genstand er til rådighed for udlejning på den ønskede dato og Udlejeren har bekræftet tilgængeligheden, er genstanden for lejen er forbeholdt Lejeren i en periode på tre timer fra bekræftelse. Inden for denne periode, kan Lejeren derefter indsende et bindende tilbud om at indgå en lejeaftale for lejemålets genstand for den ønskede dato. Efter denne frist udløber reservationen.

2.4 Lejeren kan give det bindende tilbud om at indgå lejeaftalen på Udlejerens hjemmeside, ved at bruge “Bestil nu for et gebyr”-knappen i bestillingsprocessen.

Lejeren kan få adgang til bestillingsprocessen enten via hyperlink i e-mailen, som Udlejeren har bekræftet reservationen med eller ved at klikke på "Fortsæt"; -knappen på Udlejerens hjemmeside, efter at disponibiliteten er blevet bekræftet på hjemmesiden.

Under bestillingsprocessen kan Lejeren til enhver tid bekræfte data og foretage ændringer, hvis det er nødvendigt, ved hjælp af de sædvanlige tastatur-og musefunktioner. Før der klikkes på “Bestil nu for et gebyr”--knappen, kan Lejeren identificere fejl, korrigere og/eller slette poster eller annullere bestillingsprocessen helt.

Lejeren afslutter kun ordreprocessen ved at klikke på “Bestil nu for et gebyr”-knappen og derved afgiver han et tilbud til Udlejeren om at indgå en lejekontrakt for lejemålets genstand.

2.5 Udlejeren kan acceptere Lejerens tilbud:

  • ved at give Lejeren en ordrebekræftelse i tekst form (fax eller e-mail) inden for 7 dage efter modtagelsen af tilbuddet, i dette tilfælde er kvittering for ordrebekræftelse fra Udlejeren afgørende, eller
  • ved at overlade lejemålets genstand til Lejeren, hvorved Lejerens modtagelse af lejemålets genstand er afgørende, eller
  • ved at anmode Lejeren om at betale, efter at have afgivet tilbuddet om at indgå en lejekontrakt.

Hvis Udlejeren ikke accepterer Lejerens tilbud inden for 7 dage, anses dette for at være et afslag på tilbuddet, med det resultat at Lejeren ikke længere er bundet af hans vilje tilkendegivelse. Lejeaftalen er kun indgået efter Lejerens accept.

2.6 Ordrebehandling og aftale sker sædvanligvis via e-mail og automatiseret ordrebehandling.Lejeren skal sikre, at den e-mail-adresse, han har leveret til ordrebehandling, er korrekt, således at de e-mails, som Udlejeren har sendt, kan modtages på denne adresse.Især når der bruges spam filtre, skal Lejeren sikre, at alle e-mails sendt af Udlejeren eller tredjeparter, der er involveret i ordrebehandling, kan leveres.

2.7 Lejeren har ret til en juridisk fortrydelsesret. Lejeren kan se og hente fortrydelsesregler og standardfortrydelsesformularer på Udlejeren hjemmeside på: Fortrydelsesregler

2a. Ændring af tjenester efter kontraktens indgåelse

2a.1 Efter indgåelse af kontrakten i overensstemmelse med punkt 2 kan lejer til enhver tid bestille yderligere ydelser eller særlige supplerende tilbud fra udlejningsfirmaet (herefter: opgradering). Klausul 2 finder tilsvarende anvendelse på indgåelsen af kontrakten om sådanne opgraderinger.

2a.2 Hvis lejer ønsker at annullere dele af sin bestilte tjenesteydelse efter indgåelse af kontrakten i henhold til punkt 2 (herefter: nedgradering), er dette kun muligt med udlejers samtykke. Det er udelukkende udlejer, der træffer afgørelse om at give et sådant samtykke. Lejer har ikke ret til en downgrade. Punkt 11 gælder for ophævelse af hele kontrakten.

3. Start og slutning af lejeperioden - brug inden for lejeperioden

3.1 Lejeperioden begynder med overdragelsen af lejemålets genstand til Lejeren. Udlejningstiden slutter med returnering af lejemålets genstand af Lejeren til transportvirksomheden bestilt af Udlejeren på forretningsdagen efter datoen (reserveret og booket), meddelt Udlejeren på forhånd uden behov for yderligere varsel.

3.2 Lejeren er udelukkende berettiget til at bruge lejemålets genstand på den dato, der er meddelt Udlejeren på forhånd (den reserverede og bestilte dato).

3.3 Hvis en lejeperiode ikke er fastlagt, kan hver kontraherende part effektivt afslutte lejeforholdet i overensstemmelse med lovbestemmelserne.

3.4 Hver kontraherende part kan opsige lejeaftalen uden varsel for god grund.

3.5 Enhver opsigelse skal ske skriftligt.

3.6 Hvis Lejeren fortsætter med at bruge lejemålets genstand, efter den aftalte lejeperiode er udløbet, betragtes lejeforholdet ikke som udvidet.§ 545 BGB finder ikke anvendelse.

4. Leje betaling-betalingsmetoder-intet depositum

4.1 Lejeren er forpligtet til at betale lejebeløbet for lejeperiodens løbetid. Lejebeløbet vil resulterer af Lejerens ordre. De angivne lejepriser omfatter de samlede priser, herunder den lovpligtige merværdiafgift. Om nødvendigt skal yderligere leverings- og forsendelsesomkostninger specificeres separat.

Lejeren skal betale lejebeløbet senest syv dage efter Udlejerens accept af tilbudet (Klausul 2.5).

4.2 Betalingsmetoden skal meddeles til Lejeren under bestillingsprocessen på Udlejerens hjemmeside. Lejeren kan finde betalingsmuligheder samt yderligere instruktioner og oplysninger under betalingsinstrukserne/betalingsmetoderne på Udlejerens hjemmeside på: Betaling

4.3 Justeringer foretaget på anmodning af Lejeren og/eller ændringer i lejen skal betales særskilt, så vidt de ikke er nødvendige for vedligeholdelse eller reparation af lejemålets genstand eller for at sikre anvendelse i henhold til aftalen. Lejeren kan bestille/reservere yderligere muligheder online for et gebyr.

4.4 Der kræves ikke sikkerhedsstillelse eller depositum af Lejeren.

5. Lejerens rettigheder og pligter (retur - omkostninger - fremleje - brug mv.)

5.1 Lejeren har pligt til at modtage lejemålets genstand som aftalt på den af ham angivne leveringsadresse (se også Klausul 7.2) og returnere den på den første arbejdsdag efter den dato, Udlejeren har meddelt på forhånd (afslutningen af lejeperioden).

Medmindre andet er aftalt, skal denne returnering udføres af Lejeren, der overdrager lejemålets genstand til det transportselskab angivet af Udlejeren med henblik på tilbagelevering, fra Lejeren til Udlejeren, til et af transportselskabets pakkestationer, uden ekstra omkostninger. Baseret på Lejerenes leveringsadresse, skal Udlejeren i god tid underrette om transportselskabet nærmeste alternative pakkeudleveringsstationer, hvor Lejeren kan overdrage lejemålets genstand til retur. Denne meddelelse til Lejeren skal ske via sms eller e-mail eller via Lejerens kundeportal på Udlejerens hjemmeside. Lejeren kan frit vælge en af disse pakkestationer, der er meddelt, eller en af transportselskabets andre stationer. Lejeren har kun pligt til at returnere lejens genstand til Udlejeren via det transportselskab angivet af Udlejeren.

5.2 Lejeren har ikke ret til at afhente lejemålets genstand fra Udlejeren.

5.3 Hvis transportselskabet angivet af Udlejeren ikke kan overdrage lejemålets genstand til Lejeren på den leveringsadresse angivet af Lejeren eller en tredjepart bestilt af Lejeren til levering, idet levering ikke er mulig, og transportselskabet sender lejemålets genstand tilbage til Udlejeren, er Lejeren fortsat forpligtet til at betale den aftalte leje. Udgifterne til en ny levering skal bæres af Lejeren.

Dette gælder ikke, hvis Udlejeren rent faktisk udøver sin ret til annullering og/eller ikke er ansvarlig for de omstændigheder, der medfører leveringens umulighed og/eller var midlertidigt forhindret i at acceptere den udbudte tjeneste, medmindre Udlejeren havde underrettet ham om servicen en rimelig tid i forvejen.

5.4 Brugen af lejemålets genstand er kun tilladt Lejeren. Lejeren må ikke overdrage lejemålet til tredjeparter til brug (til ibrugtagning), medmindre Udlejeren giver sit samtykke skriftlig eller i tekstform.

Udlejeren giver hermed sit samtykke til den kontraktmæssige brug af lejemålets genstand af gæster til ethvert arrangement i den anledning, hvortil Lejeren har lejet lejemålets genstand.

5.5 Lejeren, der er en entreprenør, kan fremleje lejemålets genstand; Udlejeren accepterer hermed denne fremleje.I tilfælde af en sådan fremleje er Lejeren forpligtet til at fremleje med moms inkluderet og også at pålægge Fremlejeren forpligtelserne i Klausul 5 i disse generelle lejebetingelser i fremlejeaftalen til Fremlejeren, således at Udlejeren kan udlede rettigheder overfor Fremlejeren fra Lejerens aftale med Fremlejeren (en kvalificerende aftale til fordel for en tredjepart). Lejeren er enig med Udlejeren om, at Fremlejeren skal overholde disse forpligtelser.

Ved ulovligt kontraktligt brud på lejekontrakten fra fremlejerens side, kan Udlejeren straks tilbagekalde dette samtykke til fremleje og kræve, at Lejeren straks afslutter fremlejen. Hvis dette ikke sker efter en respektiv anmodning fra Udlejeren, eller hvis Lejeren overdrager lejemålets genstand til en Fremlejer eller anden tredjepart uden berettiget begrundelse, kan Udlejeren opsige denne lejeaftale uden varsel; Lejeren giver hermed Udlejeren tilladelse til at opsige fremlejeaftalen i dette tilfælde. Udlejerens krav om erstatning forbliver upåvirkede.

5.6 Lejeren forpligter sig til kun at anvende lejemålets genstand efter hensigten, at overholde betjeningsvejledningen og at behandle lejemålets genstand omhyggeligt, forsigtigt og korrekt. Han skal yderligere beskytte den mod skader, som f.eks. påvirkning fra vind og vejr, der sandsynligvis vil skade lejens genstand.

5.7 Så vidt det er rimeligt, skal Lejeren følge Udlejerens anvisninger om vedligeholdelse, pleje og brug.

5.8 Mærkninger på lejemålets genstand, især tegn, tal eller påskrifter, må ikke fjernes, ændres eller gøres ulæselige.

5.9 Lejeren forpligter sig til følgende korrekt brug af lejemålets genstand, i særdeleshed:

  • Lejemålets genstand må kun anvendes indendørs, i vind- og vejr-beskyttede skure, telte og lignende, eller i tilsvarende lokaler eller forhold. Det er Lejerens pligt at beskytte lejens genstand fra ugunstige vejr- og klimaforhold.
  • Lejemålets genstand må ikke udsættes for direkte sollys. Dette gælder især fordi den maksimale driftstemperatur på 40 ° C ikke længere er garanteret. I tilfælde af, at Lejeren overtræder denne forpligtelse, er der risiko for skade på lejemålets genstand og/eller manglende evne til at fungere.
  • Lejeren forpligter sig til at holde driftstemperaturen for lejemålets genstand, især printeren, mellem mindst 10 ° og højst 40 ° C.Også ved for lave temperaturer er der risiko for skade på lejemålets genstand og/ eller manglende evne til at fungere.
  • Lejeren skal sørge for, at fugtigheden af omgivelserne af lejemålets genstand er mellem 30% og 80%. Ellers er der også risiko for skade på lejemålets genstand og/eller manglende evne til at fungere.

5.10 Lejeren og/eller tredjeparter, der bruger lejemålets genstand med Udlejerens samtykke, skal være bekendt med den vedlagte brugsanvisning og andre anvisninger fra Udlejeren om brug af lejemålets genstand og skal handle i overensstemmelse med disse instruktioner. Lejeren skal sikrer sig, at disse tredjeparter underrettes herom.

5.11 Hvis, hvis der på tidspunktet af overdragelsen af lejemålets genstand til Lejeren er en defekt, der gør den uegnet til kontraktmæssig brug, eller hvis en sådan defekt opstår i lejeperioden, er Lejeren forpligtet til straks at rapportere fejlen til Udlejeren.

5.12 Hvis han fastslår, at lejemålets genstand eller individuelle komponenter i lejemålets genstand ikke længere virker eller svarer korrekt, skal Lejeren straks afstå fra viderebenyttelse af lejemålets genstand og er ligeledes også forpligtet til straks at sætte genstanden for lejemålet ud af drift. I tvivlstilfælde skal Lejeren straks kontakte Udlejeren og sammenarbejde med ham eller opnå hans relevante instruktioner.

5.13 Lejeren er forpligtet til at afstå fra at ændre genstanden for lejemålet eller de enkelte komponenter i genstanden for lejemålet eller at suspendere de sikkerhedsrelevante funktioner. Ændringer på eller tilføjelser til lejemålets genstand af Lejeren kræver Udlejerens forudgående samtykke skriftligt eller i tekstform. Dette gælder især for tilbehør og installationer i særdeleshed, samt for ved forbindelse genstanden for lejemålet til andre objekter. Ved returnering af genstanden for lejemålet på Udlejerens anmodning, skal Lejeren genoprette den til dens oprindelige tilstand.

5.14 Lejeren er ikke forpligtet til at returnere papir tilbehøret til fotoboksen.

5.15 Lejeren må ikke afhænde lejemålets oprindelige emballage materiale. Årsagen til dette er arten af emballage materialet, der er tilpasset lejemålets genstand, især dets stødabsorberende og præcise pasforms egenskaber. Som et resultat heraf, er genstand for kontrakten beskyttet mod stød, såsom at skader under transporten.

Ved returnering lejemålets genstand er Lejeren forpligtet til at anvende det emballage materiale leveret af Udlejeren eller tilsvarende emballage materiale og pakke det sikkert, inden det returneres. Under alle omstændigheder skal Lejeren sikre lejemålets genstand mod forudsigelige transportskader. I tvivlstilfælde skal Lejeren straks kontakte Udlejeren, før returnering, sammenarbejde med ham eller opnå hans relevante instruktioner.

6. Kontraktmæssige sanktioner for forsinket returnering af genstanden for lejemålet (standard)

6.1 I tilfælde af forsinket returnering er Udlejeren berettiget til retskrav.

6.2 Med forbehold til Klausul 6,1, i tilfælde af forsinket returnering, som Lejeren er ansvarlig for, er Udlejeren berettiget til at kræve en kontraktlig sanktion på 25 euro for hver forsinkede dag og for hver påbegyndt arbejdsdag fra den forsinkede returnering henhold til sektion 5,1, efter forudgående advarsel til Lejeren i skriftlig eller tekstform (f. eks. fax, e-mail).Kontraktmæssige sanktioner trækkes fra skadeserstatning for Lejerens forsinkelse.

7. Udlejerens rettigheder og pligter (overdragelse af brug - levering mv.)

7.1 Udlejeren forpligter sig til at levere genstanden for lejemålet til Lejeren i den aftalte lejeperiode mod betaling af det aftalte gebyr. Overførelsen af lejemålets genstand skal ske udelukkende ved transportruten til den af Lejeren angivne leveringsadresse.

7.2 Udlejeren skal levere genstanden for lejemålet til den leveringsadresse, som Lejeren har angivet senest en arbejdsdag før den dato, der er meddelt og aftalt. Udlejeren skal meddele Lejeren om leveringsdatoen på Lejerens kundeportal eller via e- mail med et såkaldt tracking link til sporing af leveringen.

7.3 Udlejeren skal give Lejeren detaljerede instruktioner med henblik på korrekt montering og afmontering af lejemålets genstand. Udlejeren eller en af hans medarbejdere skal være til rådighed for spørgsmål, der opstår i forbindelse med korrekt montering og demontering på de sædvanlige åbningstider - som angivet på Udlejerens hjemmeside. Ved aftalens indgåelse skal Lejeren modtage et telefonnummer på en service hotline til dette formål og til at besvare eventuelle andre tekniske spørgsmål.

7.4 Udlejeren skal bære forsendelsesomkostningerne, medmindre der foreligger en sag i henhold til Klausul 5,3.

8. Modregning og tilbageholdelse

8.1 Lejeren kan modregne et leje krav med et krav om skade og godtgørelse af udgifter for defekter på genstanden for lejemålet i henhold til §§ 536 a, 539 BGB eller et krav om tilbagebetaling af overbetalt leje, eller udøve en ret til tilbageholdelse, hvis han har angivet dette skriftligt til Udlejeren mindst en måned før lejens forfaldsdato. På grund af en ret til nedsættelse kan Lejeren kompensere for modkrav eller udøve retten til opbevaring uden restriktioner.

8.2 Endvidere kan Lejeren kun modregne, hvis hans modkrav er ubestridt eller lovligt etableret. Uden at det berører Klausul 8.1, kan Lejeren kun udøve tilbageholdelsesret for modkrav baseret på leje forholdet.

8.3 Retten til at tilbageholde præstationer i henhold til § 320 BGB forbliver upåvirket.

9. Lejerens særlige forpligtelser i tilfælde af ulykker, tyveri, skader mv.

9.1 Efter en ulykke, der involverer tredjeparter, især i tilfælde af personskade eller tyveri af genstanden for lejen, skal Lejeren straks underrette og informere politiet.

9.2 I tilfælde af skader, tyveri eller andet tab af genstanden for lejemålet i lejeperioden er Lejeren forpligtet til skriftligt eller i tekstform at underrette Udlejeren om de kendte detaljer vedrørende begivenheden, der har forårsaget skaden, tyveriet eller andet tab.

9.3 Lejeren skal træffe alle rimelige foranstaltninger, der er gunstige og gavnlige for undersøgelsen af skaden (eller tyveriet eller andet tab).

9.4 I tilfælde af skade er Lejeren forpligtet til at sikre, at alle nødvendige foranstaltninger træffes for at afhjælpe skaden og sikre beviser.

9.5 I tilfælde af skade er Lejeren forpligtet til at støtte Udlejeren og forsikringsselskabet og til at fremlægge de oplysninger, der er nødvendige for at afklare forekomsten eller bestemme omfanget af skaden.

10. Udlejerens ansvar

10.1 Udlejerens objektive ansvar for indledende materialefejl er udelukket.

10.2 Erstatningskrav fra Lejeren for skader er udelukket. Dette gælder ikke for erstatningskrav fra Lejeren som følge af skade på liv, lemmer eller helbred eller ved overtrædelse af de væsentlige kontraktlige forpligtelser (grundlæggende forpligtelser) samt ansvar for andre skader baseret på forsætlig eller groft uagtsom misligholdelse af Udlejerens, dennes juridiske repræsentanter eller stedfortræderes pligter. Grundlæggende kontraktmæssige forpligtelser er dem, hvis opfyldelse er nødvendig for at opnå kontraktens formål.

10.3 I tilfælde af brud på grundlæggende kontraktlige forpligtelser, er Udlejeren kun ansvarlig for forudsigelige skader typisk for kontrakten, hvis blot forårsaget af uagtsomhed, medmindre dette vedrører krav fra Lejeren for skader på liv, lemmer eller helbred.

10.4 Begrænsningerne i Klausul 10,1 og Klausul 10,2 gælder også til fordel for Udlejerens juridiske repræsentanter og stedfortrædende agenter, hvis der indbringes klager direkte mod dem.

10.5 De ansvarsbegrænsninger, der følger af Klausul 10,1 og Klausul 10,2, finder ikke anvendelse, for så vidt Udlejeren svigagtigt har skjult en defekt eller har påtaget sig en garanti for kvaliteten af lejemålets genstand. Dette gælder også for så vidt som Lejeren og Udlejeren har indgået en aftale om kvaliteten af lejemålets genstand.

11. Annullering

11.1 Hvis lejeren kræver en annullering af kontrakten, pålægges følgende annulleringsgebyrer:

  • Annullering indtil den 28. dag før den reserverede og bookede aftale: 10 % af bruttolejeprisen;
  • Annullering fra den 27. til den 15. dag før den reserverede og bookede aftale: 50 % af bruttolejeprisen;
  • Annullering fra den 14. til den 7. dag før den reserverede og bookede aftale: 80 % af bruttolejeprisen.

Fra den 6. dag før den reserverede og bookede aftale bortfalder lejerens ret til annullering.

11.2 Det står lejeren frit for at bevise, at der ikke er opstået nogen eller kun en mindre skade, og for udlejeren at bevise, at der er opstået en større skade.

11.3 De angivne bestemmelser i Punkt 11.1 og Punkt 11.2 gælder ikke, såfremt lejeren effektivt gør brug af sin fortrydelsesret.

11.4 I stedet for en annullering giver udlejer endvidere lejeren ret til at udskyde den reserverede og bookede aftale. Såfremt lejeren gør brug af denne rettighed og lejeren annullerer den reserverede og bookede nye aftale efter udskydelse, uafhængigt af om den nye aftale allerede er datomæssigt fastsat eller stadig uafklaret, pålægges med afvigelse af bestemmelsen i Punkt 11.1. annulleringsgebyrer på 90 % af lejeprisen.

11.5. Såfremt lejeren annullerer, refunderer udlejeren udelukkende lejeren for lejeprisen fratrukket annulleringsgebyret i værdikuponer.

12. Flere personer som Lejere

12.1 Hvis flere personer har lejet, skal de hæfte som solidariske debitorer for alle forpligtelser i forbindelse med lejeforholdet.

12.2 Erklæringer, der påvirker Lejerne, skal forelægges af og til alle Lejerne.Dog - med forbehold for tilbagekaldelse i skriftlig eller tekstform - bemyndiger Lejerne hinanden til at acceptere eller fremsætte sådanne udsagn indtil videre varsel. Denne fuldmagt gælder også for accept af opsigelser, men ikke til udtryk for opsigelser eller indgåelse af opsigelsesaftaler. Tilbagekaldelse af en fuldmagt træder først i kraft ved modtagelsen af Udlejeren.

13. Fortrolighedspolitik

Den ansvarlige person i henhold til den generel forordning om databeskyttelse og andre nationale databeskyttelseslovgivninger i medlemsstaterne samt andre databeskyttelsesbestemmelser er: KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Straße 5, 74177 Bad Friedrichshall, Tyskland, Tel.: 80 88 12 91, E-Mail: support-da@kruu.com hjemmeside: kruu.com

Lejeren kan finde KRUU GmbHs databeskyttelseserklæring på følgende link: Privatliv

14. Oplysninger om online tvistbilæggelse

EU-Kommissionen leverer en platform på internettet til online bilæggelse af tvister (den såkaldte "OS-platform"). OS-platformen er beregnet som et kontaktpunkt for udenretslig bilæggelse af tvister vedrørende kontraktlige forpligtelser i forbindelse med online-salgskontrakter eller online-servicekontrakter.OS-platformen kan nås på følgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

KRUU GmbH deltager ikke i den alternative tvistbilæggelsesprocedure.

15. Afsluttende bestemmelser, gældende lov, jurisdiktion

15.1 Ændringer af denne aftale skal ske skriftligt. Annullering af den skriftlige formular bestemmelse skal ligeledes ske skriftligt. Prioriteten af den enkelte aftale - også mundtligt - under § 305 b BGB forbliver upåvirket.

15.2 Hvis Lejeren er en handlende, en retlig enhed i henhold til offentlig ret eller en særlig fond i henhold til offentlig ret, er det eksklusive kompetencested for alle tvister i forbindelse med lejeforholdet den ret, der er ansvarlig for udlejerens vedtægtsmæssige hjemsted, i 74177 Bad Friedrichshall.

15.3 Forbundsrepublikken Tysklands lovgivning finder anvendelse. De lovbestemmelser, der begrænser valget af lov og anvendeligheden af obligatoriske bestemmelser, især af den stat, hvor Lejeren som forbruger har sit sædvanlige opholdssted, forbliver upåvirkede.

15.4 Udlejeren kan nås fra mandag til fredag mellem kl. 09.00 - 18.00 på 80 88 12 91 eller via email på support-da@kruu.com.

15.5 Hovedkontoret for KRUU GmbH er beliggende i Bergrat-Bilfinger-Straße 5 i 74177 Bad Friedrichshall, Tyskland og er registreret hos det lokale handelsregister i Stuttgart, under nummer HRB 743715.