Algemene huurvoorwaarden van KRUU Photobooth

1. Algemeen

1.1 De volgende algemene huurvoorwaarden van KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Straße 5, 74177 Bad Friedrichshall, Duitsland (hierna verhuurder genoemd), gelden voor de huur van het onder nummer 1.5 bepaald huurobject

1.2 De volgende algemene huurvoorwaarden gelden uitsluitend. Tegengestelde of van deze huurvoorwaarden afwijkende huurvoorwaarden van de huurder worden niet erkend, tenzij de verhuurder met hun geldigheid uitdrukkelijk schriftelijk of in tekstvorm instemt of de contractpartijen iets anders bepalen.

1.3 Deze algemene huurvoorwaarden gelden ook voor toekomstige huurovereenkomsten tussen de contractpartijen, voor het geval, dat beide handelaars zijn. Er wordt op gewezen, dat op wens van de huurder de geldende algemene huurvoorwaarden verstuurd worden.

1.4 De huurder is consument, voor zover het doel van de huur en van de bestelde diensten van de verhuurder niet vooral kan worden toegeschreven aan zijn of zelfstandige beroepsbezigheid. Daarentegen is handelaar elke natuurlijke of juridische persoon of rechtsbekwame personenonderneming, die bij afsluiten van het contract in uitoefening van zijn bedrijfs- of zelfstandige beroepsbezigheid handelt.

1.5 De verhuurster verhuurt het volgende object: De fotobox (mobiele fotoautomaat) van de website van de verhuurster, bestaand uit een spiegelreflex-camera, een touchscreen, een studiolicht en een foto-printer. Een concretere beschrijving van het huurobject kan gevonden worden op de website van de verhuurster kruu.com.

1.6 De verhuurster stelt aan de huurder een klantenportaal ter beschikking: In het klantenportaal heeft de huurder de mogelijkheid het leveradres vast te leggen, de lever- en afhaaltermijn te vragen, het design van de afdrukken te definiëren, de fotogalerij in te zien, die enkele dagen na terugzenden van het huurobject ter beschikking staat, het verhuurobject wegens (evt. te betalen) extra prestaties uit te breiden en de rekening in te zien.

2. Controle beschikbaarheid en afsluiten contract

2.1 Het beschreven huurobject op de website betekent geen bindend aanbod van de verhuurder, maar dient om een bindend aanbod af te geven bij afsluiting van een huurcontract door de huurder.

2.2 De huurder moet over een aanvraag bij de verhuurder (online-formulier) de beschikbaarheid van het huurobject voor de gewenste termijn vragen. De huurder wordt door de verhuurder over deze beschikbaarheid per email geïnformeerd.

2.3 Bij beschikbaarheid van het huurobject voor de gewenste termijn en na overeenkomstige bevestiging door de verhuurder, is het huurobject voor de duur van drie uur na bevestiging voor de huurder gereserveerd. De huurder heeft nu de mogelijkheid, binnen deze termijn een sluitend aanbod voor de afsluiting van het huurcontract over dit huurobject voor de gewenste termijn af te geven. Na afloop van deze termijn, vervalt de reservatie.

2.4 De huurder kan het aanbod voor afsluiting van het huurcontract via de website van de verhuurder met de knop “Nu tegen betaling bestellen” in het bestelproces bindend afgeven.

Bij het bestelproces geraakt de huurder ofwel via een hyperlink in de e-mail, waarmee de reservatie van de verhuurder werd bevestigd, of door aanklikken van de knop “Verder” op de website van de verhuurder, nadat de beschikbaarheid werd gecheckt op de website.

In het kader van het bestelproces kan de huurder zijn gegevens op ieder moment controleren en evt. ook via de gebruikelijke toetsenbord- en muisfuncties wijzigingen uitvoeren. Voor aanklikken van de knop “Nu tegen betaling bestellen” heeft de huurder de mogelijkheid, ingavefouten te herkennen, ingaves te bevestigen en/of te wissen alsook de mogelijkheid om het bestelproces volledig af te breken.

Pas door aanklikken van de knop “Nu tegen betaling bestellen” sluit de huurder het bestelproces af en biedt aan de verhuurder daarmee het afsluiten van een huurcontract voor het huurobject.

2.5 De verhuurder kan het aanbod van de huurder aannemen,

  • door de huurder na binnenkomen van het aanbod binnen de 7 dagen een bestelbevestiging te geven in tekstvorm (fax of e-mail), waarbij in dit opzicht het binnenkomen van de bestelbevestiging bij de huurder beslissend is, of
  • door aan de huurder het huurobject af te staan, waarbij het binnenkomen van het huurobject bij de huurder beslissend is, of
  • door de huurder na afgifte van zijn aanbod voor de afsluiting van een huurcontract om betaling te verzoeken.

Neemt de verhuurder het aanbod van de huurder binnen 7 dagen niet aan, dan geldt dit als afwijzing van het aanbod met het gevolg dat de huurder niet meer gebonden is aan zijn wilsverklaring. Het huurcontract komt pas tot stand met aanname van de verhuurder.

2.6 De afhandeling van de bestelling en contact vinden normaal per e-mail en geautomatiseerde bestelafhandeling plaats. De huurder moet verzekeren, dat het emailadres dat hij heeft opgegeven voor afhandeling van de bestelling correct is, zodat
op dit adres de door de verhuurder verzonden e-mails kunnen worden ontvangen. De huurder moet bij het gebruik van spam-filters vooral daarvoor zorgen, dat alle verzonden e-mails door de verhuurder of door derden die met de bestelafhandeling belast zijn kunnen worden bezorgd.

2.7 De huurder heeft recht op een wettelijk herroepingsrecht. De herroepingsinstructie en het modelformulier voor herroeping kan de huurder op de website van de verhuurder via volgende link inzien en oproepen: Herroepingsinstructie

2a. Wijziging van diensten na afsluiting van het contract

2a.1 Na het sluiten van het contract volgens artikel 2 kan de huurder te allen tijde aanvullende diensten of speciale aanvullende aanbiedingen bij het verhuurbedrijf bestellen (hierna: upgrade). Artikel 2 is van overeenkomstige toepassing op de totstandkoming van het contract voor deze opwaarderingen.

2a.2 Indien de huurder na het sluiten van het contract in overeenstemming met artikel 2 delen van de door hem geboekte dienst wenst te annuleren (hierna: downgrade), is dit alleen mogelijk met toestemming van de verhuurder. Het verlenen van deze toestemming is ter uitsluitende beoordeling van de verhuurder. De huurder heeft geen recht op een Downgrade. Artikel 11 is van toepassing op annuleringen van het gehele contract.

3. Begin en einde van huurtijd - gebruik binnen de huurtijd

3.1 De huurtijd begint met het afstaan van het huurobject aan de huurder. De huurtijd eindigt met de teruggave van het huurobject aan de door de verhuurder daarmee belaste vervoerder door de huurder op de werkdag volgend op de termijn (gereserveerde en geboekte termijn) die vooraf door de verhuurder werd meegedeeld, zonder dat opzegging nodig is.

3.2 De huurder heeft uitsluitend het recht om het huurobject in de termijn (gereserveerde en geboekte termijn) te gebruiken die vooraf door de verhuurder werd meegedeeld.

3.3 Is een huurtijd niet bepaald, dan kan iedere contractpartij de huurbetrekking volgens de wettelijke voorschriften ordentelijk opzeggen.

3.4 Ledere contractpartij kan de huurbetrekking om belangrijke reden uitzonderlijk zonder termijn opzeggen.

3.5 Ledere opzeg moet schriftelijk gebeuren.

3.6 Zet de huurder het gebruik van het huurobject na afloop van de overeengekomen huurtijd voort, dan geldt de huurbetrekking niet als verlengd. § 545 BGB is niet van toepassing.

4. Huurbetaling - betalingswijzen - geen borg

4.1 Voor de duur van de huurtijd is de huurder verplicht tot betaling van de huurprijs. De huurprijs vloeit voort uit de bestelling van de huurder. Bij de opgegeven huurprijzen gaat het over totaalprijzen, die de wettelijke BTW bevatten. Eventueel extra bijkomende lever- en verzendkosten worden apart aangegeven.

De huurder moet de huur ten laatste de zevende dag na aanname van het aanbod via de verhuurder (nummer 2.5) betalen.

4.2 De betalingsmogelijkheid wordt de huurder in het bestelproces op de website van de verhuurder meegedeeld. De betalingsmogelijkheden en de andere aanwijzingen en informatie hierover vindt de huurder onder betalingswijze/betalingswijzen op de website van de verhuurder onder deze link: Betalen

4.3 Op wens van de huurder gedane aanpassingen en/of wijzigingen van de huurobjecten zijn apart te vergoeden, voor zover ze niet vereist zijn voor de instandhouding resp. reparatie van het huurobject, resp. voor het verzekeren van het contractconforme gebruik. De huurder heeft de mogelijkheid, bijkomende opties online tegen betaling te bestellen/boeken.

4.4 De huurder is geen huurwaarborg/borgstelling schuldig.

5. Rechten en plichten van de huurder (teruggave - kosten - onderverhuren - gebruik enz.)

5.1 De huurder is verplicht het huurobject volgens contract aan het door hem opgegeven leveradres in ontvangst te nemen (zie hiervoor ook nummer 7.2) en dit op de eerste werkdag na het door de huurder vooraf meegedeelde tijdstip terug te geven (einde huurtijd).

Deze teruggave gebeurt - voor zover niets afwijkends werd overeengekomen - door geven van het huurobject door de huurder aan de door de verhuurder daarmee belaste vervoerder met als doel de voor de huurder kosteloze terugzending aan de verhuurder aan één van de pakketontvangststations van de vervoerder. Op basis van het door de huurder opgegeven leveradres, deelt de verhuurder de huurder tijdig mee, aan welk in de nabijheid gelegen alternatief pakketontvangststation van de vervoerder de huurder het huurobject kan aangeven voor terugzending. Deze mededeling aan de huurder gebeurt door sms of e-mail of via het klantenportaal van de huurder op de website van de verhuurder. De huurder is vrij, één van deze meegedeelde of ook een ander pakketontvangststation van de vervoerder te kiezen. De huurder is enkel verplicht, het huurobject met de door de verhuurster gekozen vervoerder aan de verhuurster terug te zenden.

5.2 De huurder heeft niet het recht om het huurobject zelf af te halen bij de verhuurder.

5.3 Kan de door de verhuurder belaste vervoerder het huurobject op het door de huurder opgegeven leveradres daar niet aan de huurder of aan een derde die door de huurder voor het aannemen was gevraagd worden bezorgd, omdat een bezorging niet mogelijk was en zendt de vervoerder het huurobject terug naar de verhuurder, blijft de huurder verplicht tot betaling van de overeengekomen huur. De kosten van een nieuwe bezorging draagt de huurder.

Dit geldt niet, als de huurder zijn herroepingsrecht effectief uitoefent en/of als hij niets kan doen aan de omstandigheid, die geleid heeft tot de onmogelijkheid van bezorging, en/of als hij voorlopig verhinderd was voor het aannemen van de aangeboden prestatie, tenzij dat de verhuurder hem de prestatie een gepaste periode vooraf had aangekondigd.

5.4 Het huurobject mag enkel door de huurder worden gebruikt. De huurder mag het huurobject niet aan derden voor gebruik (ingebruikname) geven, tenzij de verhuurder vooraf zijn toestemming geeft in schriftelijke - of tekstvorm.

Reeds hiermee geeft de verhuurder zijn toestemming voor gebruik van het huurobject volgens contract door de gasten van een eventueel evenement, waarvoor de huurder het huurobject heeft gehuurd.

5.5 De huurder, die handelaar is, mag het huurobject onderverhuren; de verhuurder stemt reeds nu in met deze onderverhuring. In het geval van dergelijke onderverhuring is de huurder verplicht, van zijn kant voor de onderverhuring voor de BTW te kiezen en overigens de verplichtingen uit nummer 5 van deze algemene huurvoorwaarden in het onderverhuurcontract aan de onderverhuurder dusdanig op te leggen, dat ook de verhuurder uit het contract van de huurder met de onderverhuurder directe rechten tegen de onderverhuurder kan uitoefenen (machtigend contract ten gunste van derden). De huurder staat voor de verhuurder onbeperkt daarvoor in, dat de onderverhuurder deze verplichtingen volgt.

Bij schuldig gebruik van het huurobject tegen het contract in door de onderverhuurder kan de verhuurder deze instemming met onderverhuur direct herroepen en verlangen dat de huurder onmiddellijk de onderverhuurbetrekking opzegt. Gebeurt dit na een overeenkomstige vraag van de verhuurder niet of geeft de huurder het huurobject zonder toelating aan een onderverhuurder of andere derde, dan kan de verhuurder dit huurcontract zonder termijn opzeggen; de huurder geeft hiermee de volmacht aan de verhuurder in dit geval ook het onderverhuurcontract op te zeggen. Schadevergoedingsaanspraken van de verhuurder blijven onaangeroerd.

5.6 De huurder verplicht zich ertoe het huurobject enkel conform de bepalingen te gebruiken, de handleiding te volgen, evenals het huurobject met zorg, voorzichtig en ordelijk te behandelen. Hij moet het verder voor schadelijke en ook voor dergelijke weersinvloeden beschermen, die schade aan het huurobject kunnen veroorzaken.

5.7 De huurder zal de onderhouds-, zorg- en gebruiksaanwijzingen van de verhuurder in het kader van wat redelijk is voor hem volgen.

5.8 Kentekeningen van het huurobject, in het bijzonder bordjes, nummers of opschriften, mogen niet verwijderd, veranderd of onherkenbaar worden gemaakt.

5.9 De huurder verplicht zich in het bijzonder tot hierna volgend, ordentelijk gebruik van het huurobject:

  • Het huurobject mag uitsluitend in binnenruimtes, tegen wind en weer beschermde hutten, tenten e.d.m. of in vergelijkbare ruimtes resp. onderkomens worden gebruikt. Het is de plicht van de huurder, het huurobject tegen schadelijke weersvoorwaarden te beschermen.
  • Het huurobject mag niet worden blootgesteld aan direct zonlicht. Dit geldt vooral ook daarom, omdat in zulk geval de maximale werkingstemperatuur van 40°C Celsius niet meer gegarandeerd is. Bij een overtreding tegen deze verplichting van de huurder dreigt schade aan het huurobject en/of diens onvermogen om goed te functioneren.
  • De huurder is verplicht de werkingstemperatuur van het huurobject, vooral van de printer, tussen minstens 10° en hoogstens 40° Celsius te houden. Ook bij lage temperaturen dreigt schade aan het huurobject en/of diens onvermogen om te functioneren.
  • De huurder moet verzekeren, dat de luchtvochtigheid van de omgeving van het huurobject tussen 30% tot 80% ligt. Anders dreigt ook schade aan het huurobject en/of diens onvermogen om te functioneren.

5.10 De huurder en/of derde die met instemming van de verhuurder het huurobject gebruiken, moeten met de bijgevoegde handleiding en andere handleidingen van de verhuurder voor gebruik van het huurobject vertrouwd zijn en moeten overeenkomstig handelen. De huurder draagt ervoor zorg, dat deze derde personen door hem overeenkomstig worden geïnformeerd.

5.11 Heeft het huurobject op het moment van afstaan aan de huurder een defect, dat zijn deugdelijkheid voor gebruik conform het contract opheft, of ontstaat tijdens de huurtijd een dergelijk defect, is de huurder verplicht tegenover de verhuurder tot onmiddellijk aangeven van het defect.

5.12 De huurder verbiedt direct verder gebruik van het huurobject en is ook verplicht, het huurobject onmiddellijk buiten werking te stellen als hij vaststelt dat het huurobject of afzonderlijke bouwdelen van het huurobject niet meer goed functioneren resp. reageren. Bij twijfel moet de huurder direct de verhuurder contacteren en met hem afstemmen resp. zijn instructie opvragen.

5.13 De huurder is verplicht te verbieden het huurobject of afzonderlijke bouwdelen van het huurobject te veranderen of veiligheidsrelevante functies buiten werking te stellen. Veranderingen en aanbouwsels aan het huurobject door de huurder vereisen voorafgaande toestemming van de verhuurder in schriftelijke- of tekstvorm. Dit geldt bijzonder voor aanbouwsels of inbouwsels alsook voor de verbinding van het huurobject met andere voorwerpen. Bij teruggave van het huurobject herstelt de huurder op vraag van de verhuurder de oorspronkelijke toestand.

5.14 De huurder is niet verplicht de Photobooth-accessoires uit papier terug te geven.

5.15 De huurder mag het oorspronkelijke verpakkingsmateriaal van het huurobject niet verwijderen. De reden daarvoor zijn de eigenschappen van het op het huurobject afgestemd verpakkingsmateriaal, speciaal zijn schokabsorberende eigenschap en exacte nauwkeurigheid. Daardoor wordt het contractobject tegen schokken, bv. bij vallen op de transportweg beschermd.

De huurder is verplicht het door de verhuurder ter beschikking gestelde verpakkingsmateriaal resp. gelijkwaardig verpakkingsmateriaal voor de terugzending van het huurobject te gebruiken en dit veilig te verpakken vóór hij het teruggeeft. In ieder geval moet de huurder het huurobject tegen voor hem te voorziene vervoersschade beveiligen. Bij twijfel moet de huurder direct en vóór teruggave de verhuurder contacteren en met hem afstemmen resp. zijn instructie opvragen.

6. Contractuele straf bij latere teruggave van het huurobject (vertraging)

6.1 In het geval van vertraagde teruggave heeft de verhuurder recht op de wettelijke aanspraken.

6.2 Naast nummer 6.1 heeft de verhuurder het recht, bij vertragingen bij teruggave waarvoor de huurder verantwoordelijk is na voorafgaande aanmaning in schriftelijke- of tekstvorm (bv. fax, e-mail) tegenover de huurder voor elke begonnen werkdag van vertraagde teruggave op basis van nummer 5.1 een contractuele straf ten belope van 25 euro voor iedere dag vertraging te vragen. De contractuele straf is bij de door de huurder te vereffenen schade door vertraging aan te rekenen.

7. Rechten en plichten van de verhuurder (gebruiksafstand - levering enz.)

7.1 De verhuurder is verplicht aan de huurder het huurobject voor de overeengekomen huurtijd tegen betaling van de overeengekomen vergoeding af te staan. Het afstaan van het huurobject gebeurt uitsluitend op de verzendingsroute op het door de huurder opgegeven leveradres.

7.2 De verhuurder zal het huurobject ten laatste één werkdag voor het vooraf meegedeelde en afgestemde tijdstip leveren op het door de huurder opgegeven leveradres. De verhuurder informeert de huurder over de aanlevertermijn op het klantenportaal van de huurder of per e-mail met een zogen. tracking link voor opvolgen van de zending.

7.3 Ten behoeve van de ordentelijke op- en afbouw van het huurobject stelt de verhuurder de huurder een gedetailleerde handleiding ter beschikking. Op de gewone openings- en kantooruren - zoals op de website van de verhuurster aangegeven - staat de verhuurder of één van zijn medewerkers/-sters voor eventuele vragen die ontstaan met betrekking tot de ordentelijke op- en afbouw ter beschikking. De huurder krijgt hiervoor en als antwoord op eventuele andere technische vragen na sluiten van het contract een telefoonnummer van de service-hotline meegedeeld.

7.4 De verhuurder draagt de verzendingskosten, tenzij in het geval van nummer 5.3.

8. Compensatie en achterhouding

8.1 De huurder kan tegen een huurbetaling met een vordering uit §§ 536 a, 539 BGB voor schade- en uitgavevergoeding omwille van defecten van het huurobject of door een aanspraak op terugbetaling van teveel betaalde huur verrekenen of een achterhoudingsrecht uitoefenen, als hij dit aan de verhuurder tenminste één maand voor het aflopen van de huur in tekstvorm heeft aangetoond. Wegens een recht op vermindering kan de huurder zonder beperking tegenvorderingen verrekenen of een achterhoudingsrecht uitoefenen.

8.2 Overigens kan de huurder enkel in rekening brengen, als zijn tegenvorderingen onbetwist of rechtsgeldig zijn vastgesteld. Naast nummer 8.1 kan de huurder enkel wegens tegenvorderingen die op de huurbetrekking berusten, een achterhoudingsrecht uitoefenen.

8.3 Het prestatieweigerrecht uit § 320 BGB blijft onaangeroerd.

9. Bijzondere plichten van de huurder bij ongevallen, diefstal, schadegevallen, etc.

9.1 Na een ongeval met deelname van derden, speciaal bij persoonlijke schade of een diefstal van het huurobject, moet de huurder direct de politie op de hoogte brengen en erbij halen.

9.2 Bij iedere beschadiging of bij diefstal of een ander verlies van het huurobject tijdens de huurtijd is de huurder verplicht de verhuurder onmiddellijk over alle hem bekende details van de respectievelijke gebeurtenis, die tot beschadiging, diefstal of ander verlies heeft geleid, schriftelijk of in tekstvorm in te lichten.

9.3 De huurder moet alle redelijke maatregelen ondernemen die dienen tot de opklaring van het schadegeval (resp. diefstal of ander verlies) en vereist zijn.

9.4 Bij een schadegeval is de huurder verplicht daarvoor te zorgen dat alle vereiste maatregelen voor schadebeperking en bewijsborging getroffen worden.

9.5 Bij een schadegeval is de huurder verplicht de verhuurder en de verzekeraar te ondersteunen en inlichtingen te verstrekken die vereist zijn voor de opklaring van het schadegeval of voor de vaststelling van de schadesituatie.

10. Aansprakelijkheid van de verhuurder

10.1 De schuldonafhankelijke aansprakelijkheid van de verhuurder voor beginnende objectdefecten wordt uitgesloten.

10.2 Aanspraken van de huurder op schadevergoeding zijn uitgesloten. Hiervan uitgezonderd zijn schadevergoedingsaanspraken van de huurder door schenden van leven, van het lichaam, de gezondheid of door schenden van essentiële contractplichten (hoofdplichten) evenals de aansprakelijkheid voor andere schade, die berusten op een opzettelijke of grove nalatige schending van de plicht van de verhuurder, zijn wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangers. Essentiële contractplichten zijn deze, waarvan de vervulling voor het doel van het contract nodig is.

10.3 Bij de schending van essentiële contractplichten is de verhuurder aansprakelijk enkel voor de typisch contractuele, te voorziene schade, als deze gewoon nalatig werd veroorzaakt, tenzij dat het gaat om schadevergoedingsaanspraken van de huurder uit een schending van leven, lichaam of gezondheid.

10.4 De beperkingen van nummer 10.1 en nummer 10.2 gelden ook ten gunste van de wettelijke vertegenwoordigers en plaatsvervangers van de verhuurder, als aanspraken direct tegen deze geldend worden gemaakt.

10.5 De aansprakelijkheidsbeperkingen die voortkomen uit nummer 10.1 en nummer 10.2 gelden niet voor zover de verhuurder een defect bedrieglijk heeft verzwegen of een garantie voor de staat van het huurobject overgenomen heeft. Hetzelfde geldt voor zover de verhuurder en de huurder een overeenkomst over de staat van het huurobject hebben getroffen.

11. Annulatie

11.1 Indien de huurder het contract wil annuleren, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Annulering tot de 28ste dag vóór de gereserveerde en geboekte datum: 10% van de bruto huurprijs;
  • Annulering van de 27e tot de 15e dag vóór de gereserveerde en geboekte datum: 50% van de bruto huurprijs;
  • Annulering van de 14e tot de 7e dag vóór de gereserveerde en geboekte datum: 80% van de bruto huurprijs.

Vanaf de 6e dag vóór de gereserveerde en geboekte datum heeft de huurder geen recht meer op annulering.

11.2 De huurder heeft het recht te bewijzen dat er geen of minder schade is ontstaan en verhuurder dat er meer schade is ontstaan.

11.3 De voorschriften voortvloeiend uit artikel 11.1 en artikel 11.2 zijn niet van toepassing indien de huurder effectief gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

11.4 In plaats van een annulering geeft de verhuurder de huurder ook het recht om de gereserveerde en geboekte datum uit te stellen. Indien de huurder gebruik maakt van dit recht en de huurder de gereserveerde en geboekte nieuwe datum na uitstel annuleert, ongeacht of de nieuwe datum al of nog niet is bepaald, zijn er in afwijking van het bepaalde in nr. 11.1. Annuleringskosten verschuldigd ter hoogte van 90% van de bruto huurprijs.

11.5. Indien de huurder annuleert, betaalt de verhuurder de huurder de huurprijs verminderd met het annuleringstarief uitsluitend terug in waardebonnen.

12. Meerdere personen als huurder

12.1 Hebben meerdere personen gehuurd, dan zijn ze voor alle verplichtingen uit de huurbetrekking gezamenlijk schuldig.

12.2 Verklaringen, wiens werking de huurders betreffen, moeten door en tegenover alle huurders afgegeven worden. De huurders geven elkaar - onder voorbehoud van een herroeping in schriftelijke- of tekstvorm - tot nader order de volmacht tot aanname of afgifte van zulke verklaringen. Deze volmacht geldt ook voor de inontvangstneming van opzeggingen, niet echter voor de uitspraak van opzeggingen of voor afsluiting van beëindigingscontracten. Een herroeping van de volmacht wordt pas met ingang bij de verhuurder effectief.

13. Gegevensbeschermingstips

De verantwoordelijke op basis van de algemene verordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de medelidstaten en andere gegevensbeschermingsrechtelijke bepalingen is : KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Straße 5, 74177 Bad Friedrichshall, Duitsland Tel.: 020 262 1909, E-mail: support-nl@kruu.com, Website: kruu.com

De aanwijzingen voor bescherming van gegevens van KRUU GmbH vindt de huurder via volgende link: Privacybescherming

14. Informatie voor online bijleggen van geschillen

De EU-commissie stelt op het internet een platform voor online bijleggen van geschillen (zog. “OS-platform”) ter beschikking. Het OS-platform moet dienen als startplaats voor buitengerechtelijk bijleggen van geschillen betreffende contractuele verplichtingen, die uit online-koopcontracten of online-dienstverleningscontracten groeien. Het OS-Platform is bereikbaar onder volgende link: http://ec.europa.eu/consumers/odr

KRUU GmbH neemt niet deel aan de procedure voor alternatief bijleggen van geschillen.

15. Slotbepalingen, toepasbaar recht, bevoegde rechtbank

15.1 Veranderingen aan deze overeenkomst moeten schriftelijk gebeuren. Het opheffen van de vereiste voor schriftvorm moet ook in schriftvorm zijn. De voorrang van de - ook mondelinge- individuele afspraak volgens § 305b BGB blijft onberoerd.

15.2 Is de huurder handelaar, rechtspersoon volgens publiek recht of een publiekrechtelijk fonds, is uitsluitend de bevoegde rechtbank voor alle geschillen uit de huurbetrekking de voor de verhuurder-firmazetel in 74177 Bad Friedrichshall bevoegde rechtbank.

15.3 Het recht van de bondsrepubliek Duitsland geldt. De wettelijke voorschriften voor beperking van de rechtskeuze en voor gebruik van dwingende voorschriften in het bijzonder van de staat, waarin de huurder als consument zijn gebruikelijk verblijf heeft, blijven onaangeroerd.

15.4 De verhuurder is van maandag tot vrijdag telkens tussen 09:00 - 18:00 op het telefoonnummer: 020 262 1909 resp. e-mail: support-nl@kruu.com bereikbaar.

15.5 KRUU GmbH heeft haar zetel in de Bergrat-Bilfinger-Straße 5 in 74177 Bad Friedrichshall, Duitsland en is bij het registratiegerecht kantongerecht Stuttgart onder het nummer HRB 743715 in het handelsregister ingeschreven.