Algemene voorwaarden voor het KRUU partnerprogramma

1. Allgemeen

1.1 De aanbieder van het KRUU partnerprogramma is:

KRUU GmbH
Bergrat-Bilfinger-Straße 5
74177 Bad Friedrichshall
Duitsland (hieronder „KRUU“ of „wij“ genoemd).

1.2 Wij bieden onze diensten als onderdeel van het KRUU partnerprogramma uitsluitend op basis van deze algemene voorwaarden aan. We erkennen geen voorwaarden die in strijd zijn met of afwijken van onze contractuele voorwaarden, tenzij we akkoord gaan met de geldigheid ervan. Onze contractuele voorwaarden zijn ook van toepassing, indien wij onze diensten zonder voorbehoud uitvoeren met kennis van tegenstrijdige of afwijkende voorwaarden.

1.3 Onder partners verstaan we iedereen die deelneemt aan het KRUU partnerprogramma. Partners kunnen zowel ondernemers als consumenten zijn.

2. Sluiten van het contract

2.1 Voorwaarde voor het sluiten van een het contract is de registratie als partner in ons KRUU partnerprogramma. Dit is alleen mogelijk op onze website kruu.com. Voor een effectieve sluiting van het contract moet de partner zijn bedrijfsnaam, voornaam, achternaam en contactgegevens, en in het bijzonder een functionerend e-mailadres, opgeven tijdens de registratie.

2.2 Het contract komt tot stand wanneer de partner ons aanbod accepteert door erop te klikken en akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Na het sluiten van het contract ontvangt de partner een e-mailbevestiging van het sluiten ervan door KRUU, samen met alle nodige informatie over het contract.

2.3 2.3 Bij het afsluiten van het contract kan de partner kiezen voor onderstaand model (zie tabel). Zodra het contract is afgesloten, is een wisseling van commissiemodel altijd mogelijk aan het begin van een nieuwe maand met een opzegtermijn van 14 dagen. Gemerkte leads blijven altijd in het huidige model.

LeadVerkoop
KRUU photobooth huren10%
KRUU Wedding Planner1 €

2.4 Er kan geen aanspraak worden gemaakt op deelname aan het partnerprogramma en het sluiten van een contract met ons. We kunnen individuele partners op elk moment en zonder opgaaf van redenen weigeren.

3. Onderwerp van het contract

3.1 Het onderwerp van dit contract is de bemiddeling van klanten die uitsluitend via de KRUU website contracten met KRUU sluiten, via de partner. De partner ontvangt hiervoor commissies.

3.2 Aan commissie onderworpen bemiddelingen ontstaan ​​uitsluitend wanneer de partner de bemiddeling als volgt uitvoert: De partner stuurt traffic naar KRUU (met behulp van verwijzende tracking of via URL-parameters). De cookie wordt geplaatst door de klant en is 90 dagen actief. De eerste lead/sale moet binnen deze 90 dagen plaatsvinden. Daarna is de tijd tussen de boekingen niet meer relevant.

3.3 Door te registreren en een contract af te sluiten, maakt KRUU een partneraccount aan voor de partner. Een e-mailadres geregistreerd bij KRUU is vereist om toegang te krijgen tot het partneraccount. Met behulp van dit partneraccount heeft de partner toegang tot het partnerdashboard dat voor hem is ingesteld (hierna "dashboard"). Via dit dashboard heeft de partner toegang tot alle door hem bemiddelde contracten en tot het commissiekrediet waarop hij recht heeft.

3.4 Indien KRUU toegang verschaft tot het dashboard en andere diensten van KRUU gedurende de looptijd van het contract, is KRUU geen specifieke prestaties verschuldigd. Het dienstenaanbod van KRUU wordt voortdurend uitgebreid. Indien er extra serviceaanbiedingen worden toegevoegd, krijgt de partner daar ook toegang toe.

3.5 KRUU biedt als onderdeel van zijn serviceverplichtingen in het kader van de technische en operationele mogelijkheden van KRUU en haar providers, een gemiddelde beschikbaarheid van de KRUU-website van 99,5% per jaar aan. In dit verband heeft KRUU het recht om de website en de toegangsmogelijkheden, in het bijzonder tot het dashboard, uit te schakelen voor updates of in verband met technische controle en onderhoud. De partner stemt in met alle, zelfs kortstondige en onaangekondigde, uitschakelingen die om technische redenen noodzakelijk en nuttig zijn. KRUU op zijn beurt verplicht zich ertoe om in het algemeen dergelijke uitschakelingen alleen uit te voeren op momenten waarop de opties en activiteiten voor het ophalen van gegevens en toegang tot de gegevens beperkt zijn.

3.6 De verplichting om een ​​back-up van gegevens te maken, rust uitsluitend op KRUU.

3.7 Voor het contractuele gebruik van het partnerprogramma, met name voor toegang vanaf het dashboard, heeft de partner een moderne webbrowser nodig (Chrome, Firefox, Edge of Safari). Voorts heeft elke partner een provider nodig voor een internetverbinding. Elke partner is als enige verantwoordelijk voor fouten of uitvaltijden van zijn internetprovider.

4. Verantwoordelijkheden

4.1 KRUU is exclusief verantwoordelijk voor de content op de website kruu.com en de aanbiedingen daar. Voor zover er een contract is tussen KRUU en een klant bemiddeld door de partner, is KRUU als enige verantwoordelijk en verplicht om dit contract na te komen.

4.2 De partner is als enige verantwoordelijk voor de content op zijn website en/of zijn aanwezigheid op sociale media en/of blog en/of nieuwsbrief en voor de content aldaar. Indien de bemiddeling aan KRUU plaatsvindt via banners, advertenties, enz. dan wel via het verzenden van nieuwsbrieven, is de partner als enige verantwoordelijk voor het ontwerp ervan, samen met eventuele aanduidings-, kennisgevings- en informatieverplichtingen. In het geval van nieuwsbrieven is de partner als enige er verantwoordelijk voor dat de nieuwsbriefontvanger om toestemming wordt verzocht.

4.3 Indien er claims worden ingediend tegen een van de contractpartijen door een derde en de claim van de derde is uitsluitend te wijten aan een schending van de verantwoordelijkheidsgebieden van een van de partijen, dan vrijwaart de partij wiens verantwoordelijkheidsgebied wordt beïnvloed de andere partij van claims van deze derde partij.

5. Partnercommissies

5.1 Een transactie waarvoor provisie geldt, komt alleen tot stand als de klant die naar KRUU wordt bemiddeld, niet eerder naar KRUU is bemiddeld, noch door KRUU zelf, noch via een derde partij. Het principe "first cookie wins-principe" is hierbij van toepassing: First-Cookie-Wins = De eerste partner die een klant bemiddeld heeft, ontvangt alle commissies voor de verkopen die door de klant worden gegenereerd. Het staat de partner altijd vrij om te bewijzen dat in het geval dat KRUU een transactie afwijst waarop provisie berust omdat de bemiddelde klant eerder bij KRUU werd bemiddeld door een derde partij bij KRUU, de bemiddeling eerst via hem plaatsvond.

5.2 Indien er een transactie is die onderworpen is aan commissie in overeenstemming met nr. 1, ontstaat de claim van de partner op commissie bij het sluiten van het contract tussen KRUU en de bemiddelde klant.

5.3 De hoogte van de betreffende commissie is afhankelijk van het contractmodel.

5.4 Indien de klant die door de partner wordt bemiddeld, na het sluiten van het eerste contract met KRUU nog meer contracten met KRUU sluit, ontvangt de partner tijdens de looptijd van dit contract ook een extra commissie als deze klant gebruik maakt van verdere diensten van KRUU. Details zijn te vinden in de onderstaande tabel.

LeadVerkoop
KRUU photobooth huren10%
KRUU Wedding Planner1 €

5.5 Als de partner een consument is, is de wettelijke omzetbelasting al in de provisie verwerkt. Als de partner een ondernemer is, wordt de commissie plus omzetbelasting tegen het wettelijk tarief berekend, voor zover er omzetbelasting verschuldigd is.

5.6 De partner kan de hoogte van de commissie die hij door bemiddelingen heeft ontvangen, bekijken in het dashboard. Zijn krediet wordt daar getoond. Het staat de partner altijd vrij om aan te tonen dat de informatie over zijn krediet en over zijn bemiddelde commissies in het dashboard onjuist is. Er is een recht op uitbetaling van het tegoed bij het bereiken van een minimum tegoed. Details over de hoogte van het minimumkredietsaldo en de opties voor uitbetaling kunnen worden bekeken in het partnerdashboard.

5.7 Eventuele commissieclaims van de partner vervallen aan het einde van het contract.

6. Verplichtingen van de partner

6.1 Het is de partner uitdrukkelijk verboden om de links en het wervingsmateriaal van KRUU te combineren met andere wervingsmedia en/of wijzigingen aan te brengen in het wervingsmateriaal of de ter beschikking gestelde links. Het wervingsmateriaal of de links die door KRUU worden verstrekt, mogen alleen worden gebruikt voor de doeleinden die in dit contract zijn bepaald.

6.2 De partner is verantwoordelijk voor de content en de voortdurende exploitatie van zijn website en zal daar gedurende de looptijd van dit contract geen content plaatsen die de toepasselijke wetgeving, goede zeden of de rechten van derden schendt en/of de reputatie van KRUU kan schaden. KRUU is gerechtigd, maar niet verplicht, om de websites van de partner hierop te controleren.

In het bijzonder is het de partner verboden om content te verspreiden die

  • racisme,
  • verheerlijking van geweld en extremisme van welke aard dan ook,
  • oproepen en aanzetting tot strafbare feiten en/of schendingen van de wet, risico van letsel, levensgevaar of bedreiging van bezittingen van derden,
  • opruiingen tegen personen of bedrijven,
  • uitingen die persoonlijke rechten schenden, laster, eerdelicten en smaad door gebruikers en derden, evenals schendingen van de wet van billijkheid,
  • content die inbreuk maakt op auteursrechten of andere schendingen van intellectuele eigendomsrechten of
  • seksuele intimidatie van gebruikers en derden

weergeven, betreffen of bevatten. Dergelijke content mag niet worden geplaatst op de website van de partner zelf, noch mag de partner wervingsmateriaal of links van KRUU in de onmiddellijke nabijheid van dergelijke content plaatsen en/of linken naar de website van KRUU.

6.3 Het is de partner verboden enige vorm van misbruik te plegen met het wervingsmateriaal of links van KRUU, die alleen dienen om commissies voor de partner te genereren.

6.4 De partner is verplicht om zijn website, die de links of het wervingsmateriaal van KRUU bevat, te voorzien van de informatie die vereist is volgens § 5 TMG op de manier vereist door de wet.

6.5 De partner verbindt zich ertoe om wachtwoorden zodanig op te slaan dat een onbevoegde toegang door derden niet mogelijk is. De partner is verplicht zijn wachtwoorden niet aan derden bekend te maken.

7. Herroepingsrecht

Indien de partner een consument is, beschikt hij over het volgende herroepingsrecht:

7.1 De partner heeft het recht om dit contract binnen 14 dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De opzegtermijn is 14 dagen vanaf de dag dat het contract is gesloten. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de partner ons:

KRUU GmbH
Bergrat-Bilfinger-Straße 5
74177 Bad Friedrichshall
Duitsland
020 262 1909
partner@kruu.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief die met de post is verstuurd, een fax of een e-mail) informeren over zijn/haar besluit om deze overeenkomst te herroepen. De opdrachtgever kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Dit is echter niet verplicht. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende dat de opdrachtgever de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2 Als de partner dit contract opzegt, moet KRUU de klant alle betalingen die KRUU van hem heeft ontvangen onmiddellijk terugbetalen en wel uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop de kennisgeving van de herroeping van het contract door KRUU werd ontvangen. Voor deze terugbetaling gebruikt KRUU hetzelfde betaalmiddel dat de partner heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij er met de partner uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval wordt de partner een vergoeding in rekening gebracht voor deze terugbetaling.

7.3 Indien de partner heeft verzocht om de diensten van KRUU te laten ingaan tijdens de herroepingsperiode, moet de partner KRUU een passend bedrag betalen, dat overeenkomt met het deel voor reeds geleverde diensten op het moment waarop de partner KRUU op de hoogte bracht van de uitoefening van de herroeping met betrekking tot dit contract, in vergelijking tot de totale omvang van de diensten die in het contract worden geleverd.

7.4 Het herroepingsrecht vervalt voortijdig als de uitvoering van de diensten pas is begonnen nadat de partij zijn uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven en tegelijkertijd heeft bevestigd dat het herroepingsrecht niet langer van kracht is bij een volledige nakoming van het contract door KRUU en KRUU de diensten volledig heeft geleverd.

8. Contractduur en beëindiging

8.1 Het contract loopt voor onbepaalde tijd en kan door elk der partijen te allen tijde zonder inachtneming van een opzegtermijn en opgave van redenen binnen een maand tot het einde van de maand worden beëindigd.

8.2 Het staat elke partij vrij om de contractuele relatie te verbreken door buitengewone beëindiging om een ​​belangrijke reden. Voor KRUU is er sprake van een belangrijke reden die KRUU recht geeft op buitengewone beëindiging, met name in de volgende gevallen:

  • Ernstige schending door de partner van artikel 6.2 van het contract;
  • Misbruik van de partner met als doel commissies te genereren in overeenstemming met paragraaf 6.3 van het contract.

In plaats van beëindiging van het contract heeft KRUU ook het recht om de partner in dergelijke gevallen voor een redelijke periode te blokkeren. Tijdens de schorsingsperiode worden er geen commissies aan de partner toegekend.

8.3 Elke beëindiging kan alleen per e-mail plaatsvinden. Als de partner verzoekt ​om verwijdering van zijn partneraccount, dan is dit altijd inclusief een verklaring van beëindiging van het contract door de partner.

8.4 Na beëindiging van het contract is de partner verplicht om al het wervingsmateriaal en andere links en content van KRUU onmiddellijk van zijn website en van al haar sociale mediakanalen te verwijderen. Dit geldt ook voor websites of andere media waarin de partner het wervingsmateriaal of de links heeft geïntegreerd zonder daartoe bevoegd te zijn.

8.5 Aan het einde van het contract vervallen alle aanspraken op de commissie van de partner. Indien de account van de partner aan het einde van het contract nog een krediet bevat, zal KRUU dit binnen vier weken na het einde van het contract aan de partner overmaken, ongeacht de hoogte ervan.

9. Overig

9.1 De taal van de overeenkomst is Duits. Ook als de overeenkomst in een andere taal is vertaald, blijft de Duitse overeenkomst bindend.

9.2 Voor alle rechtsverhoudingen tussen de partner en KRUU is naast deze bepalingen ook het Duitse recht van toepassing, in het bijzonder het dienstencontractenrecht van het BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, het Duitse burgerlijk wetboek).

9.3 Met handelaren wordt overeengekomen dat de plaats van jurisdictie de vestigingsplaats van KRUU is; KRUU heeft echter ook het recht om gerechtelijke stappen te ondernemen bij een andere rechtbank. Met partners die geen handelaar zijn, wordt de vestigingsplaats van KRUU alleen overeengekomen als de plaats van jurisdictie, indien de partner geen algemene jurisdictie heeft in Duitsland.