Algemene voorwaarden van KRUU voor de aankoop van waardebonnen

1. Algemeen

1.1 De onderstaande Algemene voorwaarden voor de aankoop van waardebonnen van de KRUU GmbH, Bergrat-Bilfinger-Straße 5, 74177 Bad Friedrichshall, Duitsland (hierna ‘KRUU’ of ‘wij’ of ‘ons') gelden alleen voor de aankoop van waardebonnen door consumenten en ondernemers (hierna 'klant').

1.2 De onderstaande Algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Daarmee strijdige of van deze voorwaarden afwijkende voorwaarden van de klant worden niet erkend, tenzij KRUU uitdrukkelijk schriftelijk of door ondertekening ermee instemt, of de contractanten wat anders overeenkomen.

2. Waardebon, sluiten van de overeenkomst

2.1 Op de tegoedbon staat de digitale opgeslagen tegenwaarde in euro's en een waardeboncode voor het inwisselen.

2.2 De waarde op de waardebon wordt berekend door het bedrag dat de klant betaalt (bestelwaarde), eventueel aangevuld met een bonuswaarde, die KRUU bijdraagt. De klant heeft geen aanspraak op de garantie van een bonuswaarde door KRUU.

2.3 De waardebon geeft iedereen, die in het bezit is van een waardeboncode, het recht om gebruik te maken van diensten, die worden aangeboden op de website van KRUU, ter hoogte van de waarde. Om gebruik te maken van deze diensten gelden de respectieve bepalingen van de overeenkomst van KRUU. Verder geldt voor het gebruik van de code op de waardebon § 807 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, het Duitse burgerlijk wetboek).

2.4 De waardebon geeft uitsluitend het recht om gebruik te maken van de diensten die op de website van KRUU worden aangeboden. Contante uitbetaling in euro's van de waarde op de waardebon is uitgesloten.

2.5 Bij de gebruikmaking van diensten, die op de website van KRUU worden aangeboden met een waardebon waarvan de waarde de prijs niet haalt, moet de klant het verschil vereffenen via de beschikbare betaalmogelijkheden. Als de waarde van de waardebon hoger is dan de prijs van de dienst waarvan gebruik wordt gemaakt, wordt het resterende bedrag aan de klant gecrediteerd.

2.6 De aankoop van een waardebon gebeurt uitsluitend via de onlineshop van KRUU. De klant kan het aanbod voor het afsluiten van de koopovereenkomst via de knop 'Nu bestellen met betaalverplichting’ die tijdens de bestelprocedure op de website van KRUU beschikbaar is, bindend verstrekken. Tijdens de bestelprocedure kan de klant zijn gegevens op elk moment controleren en eventueel via de gebruikelijke knoppen en muisfuncties wijzigingen aanbrengen. Voordat de klant op de knop ‘Nu bestellen met betaalverplichting’ klikt, heeft hij/zij de mogelijkheid, invoerfouten te herkennen, invoer te corrigeren en/of te wissen alsook de bestelprocedure volledig af te breken. Pas door te klikken op de knop ‘Nu bestellen met betaalverplichting’ sluit de klant de bestelprocedure af en biedt KRUU daarmee het sluiten van een koopovereenkomst aan.

2.7 Bij het herroepen van de aankoop van een waardebon krijgt de klant het bedrag van de bestelwaarde terug. Als de klant de aankoop herroept, heeft hij/zij geen recht op uitbetaling van de bonuswaarde.

3. Doorgifte, geldigheid

3.1 De waardebon is niet persoonlijk. Hij kan worden doorgegeven aan anderen. De waardebon kan slechts worden ingewisseld door één persoon die in het bezit is van de waardeboncode en de waardebon inwisselt door de waardeboncode in te voeren.

3.2 De waardebon is 3 jaar geldig, beginnend met het afsluiten van het jaar waarin de waardebon is aangeschaft. Nadat de geldigheidsdatum is verstreken, heeft KRUU het recht, de inwisseling te weigeren.

4. Prijzen en betaalvoorwaarden

4.1 Al onze prijsinformatie is exclusief aftrek van inbegrepen btw.

4.2 De klant kan betalen via de betaalmogelijkheden die worden aangegeven bij het uitchecken voor de bindende bestelling.

4.3 Samen met de waardebon ontvangt de klant een rekening. Indien de klant kiest voor online-verzending of zelf printen van de waardebon, wordt de rekening elektronisch verstuurd naar het e-mailadres van de klant dat wordt vermeld in de bestelling.

4.4 Achteropraken met de betaling en de hoogte van de achterstandsrente worden beheerst door de wetgeving. Wij wijzen erop, dat de klant ten laatste achterop raakt, als hij niet binnen 30 dagen nadat het bedrag verschuldigd is en ontvangst van een rekening of een dergelijk betaalverzoek betaalt.

5. Verpakking en levering

5.1 De klant kan kiezen tussen online-verzending, zelf printen en verzending per post. Bij online-verzending ontvangt de klant de waardebon op het e-mailadres van de klant dat wordt vermeld bij de bestelling.

5.2 De online-verzending en het zelf printen van de waardebon is kosteloos. De klant heeft de mogelijkheid om de waardebon in een design per post te ontvangen. Bij het verzenden per post komen er extra kosten bij ter hoogte van € 3,90.

6. Eigendomsvoorbehoud

Totdat de waardebon volledig is betaald, blijft hij ons eigendom. Voor de eigendomsoverdracht is een verpanding, zekerheidoverdracht, verwerking of wijziging zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming niet toegestaan. Het is pas mogelijk gebruik te maken van diensten door middel van een waardebon nadat deze volledig is betaald.

7. Herroepingsrecht

7.1 Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen. Zij hebben het recht om binnen veertien dagen zonder vermelding van redenen deze overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop de klant of een door hem benoemde derde partij, die niet de vervoerder is, de laatste goederen in bezit heeft genomen.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de klant ons:

KRUU GmbH
Bergrat-Bilfinger-Straße 5
74177 Bad Friedrichshall
Duitsland
Telefoon: 020 262 1909
E-mail: support-nl@kruu.com

door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief die met de post is verstuurd of een e-mail) informeren over zijn/haar besluit om deze overeenkomst te herroepen. De klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping. Dit is echter niet verplicht. Voor de inachtneming van de herroepingstermijn is het voldoende, dat de klant de mededeling over de uitoefening van het herroepingsrecht verstuurt voordat de herroepingstermijn is verstreken.

7.2 Gevolgen van de herroeping – Als de klant deze overeenkomst herroept, moeten wij de klant alle betalingen, die wij van hem/haar hebben ontvangen, met inbegrip van de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten, die ontstaan doordat de klant een andere soort levering heeft gekozen dan de meest gunstige standaardlevering die wij aanbieden), onmiddellijk en ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag dat wij de mededeling over de herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel, dat de klant heeft gebruikt bij de oorspronkelijke transactie, tenzij er met de klant uitdrukkelijk iets anders is overeengekomen. In geen geval wordt de klant een vergoeding in rekening gebracht voor deze terugbetaling. Wij kunnen de terugbetaling weigeren tot wij de goederen weer hebben ontvangen of totdat de klant het bewijs heeft geleverd, dat hij de goederen heeft geretourneerd, afhankelijk van wat het eerste tijdstip is.

De klant moet de goederen onmiddellijk en in elk geval ten laatste binnen veertien dagen vanaf de dag, waarop hij/zij informeert over de herroeping van deze overeenkomst, aan ons retourneren of overhandigen. De termijn is nageleefd, als de klant de goederen vóór afloop van de termijn van veertien dagen verzendt. De klant draagt de directe kosten voor het retourneren van de goederen. De klant moet voor eventueel waardeverlies van de goederen alleen instaan, als dit waardeverlies komt doordat hij/zij de goederen heeft gebruikt zonder dat dit nodig was ter controle van de kwaliteit, kenmerken en functie van de goederen.

7.3 Het herroepingsrecht geldt uitsluitend voor consumenten.

8. Overig

8.1 De taal van de overeenkomst is Duits. Ook als de overeenkomst in een andere taal is vertaald, blijft de Duitse overeenkomst bindend.

8.2 Voor alle rechtsbetrekkingen tussen de klant en ons geldt in aanvulling op deze bepalingen het Duitse recht, met uitsluiting van de bepalingen van de bepalingen van het Weens Koopverdrag van 11-4-1980 (CISG).